Vásárlási feltételek és szabályzat

ÁLTALÁNOS VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK
Xentury Media Kft.

Utolsó módosítás: 2022. július 1.

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

A jelen általános vásárlási feltételek (a továbbiakban: „Szerződés” vagy „ÁVF”) szabályozza a

Cégnév: Xentury Média és Reklámügynöki Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1012 Budapest, Pálya utca 2. A. ép. fszt. 5.
Cégjegyzékszám: 01-09-170188
Adószám: 23376458-2-41
Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Képviseli: Kamarás Dávid ügyvezető
E-mail: [email protected]
(a továbbiakban: „Szolgáltató”)

által a www.amigakeszlettart.hu weboldalon (a továbbiakban együttesen: „Weboldal”) keresztül nyújtott és a jelen ÁVF 2. pontjában részletesen meghatározott szolgáltatás (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) igénybe vevői (a továbbiakban: „Felhasználó”) közötti jogviszony részletes szabályait.

Jelen ÁVF célja, hogy egységes szerkezetben és átfogóan szabályozza a Szolgáltató és a Felhasználó valamint egyéb, jelen Szerződésben megjelölt felek közötti, a Szolgáltatással kapcsolatosan létrejövő jogviszonyt, a Szolgáltatás igénybevételének feltételeit, a Felhasználó és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit és felelősségi köreiket, valamint egyéb a Szolgáltatás szempontjából lényeges kérdéseket, így például azt, hogy a Felhasználó, mint fogyasztó az őt megillető fogyasztói jogokat hogyan, meddig és kivel szemben, mely csatornákon keresztül érvényesítheti.

A fentiekre tekintettel kérjük a Felhasználókat, hogy az alábbiakat figyelmesen olvassák el és amennyiben kérdésük merülne fel, úgy lehetőleg még a Szolgáltatás igénybevétele előtt forduljanak a Szolgáltatóhoz.

2. AZ ÁLTALÁNOS VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK TÁRGYA ÉS HATÁLYA

2.1. A Szolgáltató jelen ÁVF szerinti Szolgáltatása keretében elsősorban a szerződött partnerei (a továbbiakban: „Szerződött Partner”) által forgalmazott termékek (a továbbiakban: „Termékek”) értékesítésének elősegítsége érdekében a Szerződött Partnerek ajánlatait, hirdetéseit jeleníti meg a Weboldalon, mint egy online piactéren, továbbá lehetőséget biztosít a Felhasználó részére, hogy a Termékeket a Szerződött Partnertől megvásárolja. Erre tekintettel a jelen ÁVF-ben foglalt, Szerződött Partnerekre vonatkozó ajánlatokat, rendelkezéseket a Szolgáltató, mint az egyes Szerződött Partnerek meghatalmazottja teszi közzé.

2.2. A fenti 2.1. pontban rögzítettekre tekintettel a Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy főszabályként jelen ÁVF alapján és tartalma szerint a Termékek megvásárlására irányuló szerződés a Szerződött Partner és a Felhasználó között jön létre. A Szolgáltató feladat és felelőssége ebben az esetben kizárólag az, hogy a Felhasználót és a Szerződött Partnert összekösse, a megrendeléshez szükséges adatokat összegyűjtse és a Szerződött Partner részére továbbítsa. A feladatköröknek és felelősségnek a Szolgáltató és Szerződött Partner megosztásával kapcsolatos részletes információ jelen Szerződés 15.13. pontjában található.

2.3. A fenti 2.1. és 2.2. pontban írtaktól eltérően, egyesesetekben a Termékek forgalmazója maga a Szolgáltató, így ebben az esetben a Termékek megvásárlására irányuló szerződés a Felhasználó és a Szolgáltató között jön létre. A Szolgáltató a Termékekkel kapcsolatosan közzétett ajánlatok mellett a „Legfontosabb információk” pontban minden esetben feltűnteti az adott Termék forgalmazóját, így a Felhasználó még a megrendelés leadása, azaz a szerződés létrejötte előtt meggyőződhet arról, hogy a jogviszony tényleges kivel jön létre.

2.4. A megrendeléssel a Felhasználó elismeri, hogy a jelen ÁVF-ben írtakat megismerte, áttanulmányozta, megértette, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Felhasználó kötelessége és felelőssége, hogy a Weboldal használata és a Szolgáltatás igénybevétele előtt figyelmesen olvassa el jelen ÁVF-et, mert ennek elmaradása nem jelenti azt, hogy az ÁVF-ben foglaltak ne lennének irányadóak a felek jogviszonyára. Az ÁVF ezen felül tájékoztatást nyújt a Weboldal működéséről a Weboldal azon érdeklődő látogatói számára is, akik nem válnak Felhasználóvá.

2.5. Az ÁVF kiterjed valamennyi a Weboldalon keresztül nyújtott Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználóra. A Szolgáltató az ÁVF változtatásának jogát fenntartja, az ÁVF legfrissebb változata a nyitólap tetején elhelyezett „Így működik” gombra kattintást követően vagy a nyitólap alján elhelyezett ‘Vásárlási Feltételek’ linkre kattintva érhető el. Az ÁVF változásairól a Szolgáltató külön értesítést nem küld, és nem tesz közzé, az ÁVF aktuális állapotát a Felhasználónak kell figyelemmel kísérnie. Az adott megrendelésre a megrendelés leadásának időpontjában hatályos ÁVF rendelkezései vonatkoznak.

3. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE, REGISZTRÁCIÓ, A MEGRENDELÉS FOLYAMATA

3.1. A Weboldalt bárki szabadon látogathatja, anélkül, hogy a Szolgáltatást igénybe venné. Amennyiben azonban a Felhasználó a Szolgáltatást igénybe kívánja venni, úgy ahhoz jelen ÁVF és a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatójának elfogadása szükséges a 3.6.9. pontban részletezett módon.

3.2. A hatályos jogszabályi rendelkezésekre tekintettel kiskorú, vagy akinek cselekvőképessége az adásvétel tekintetében, vagy teljeskörűen kizárt, kizárólag törvényes képviselője beleegyezésével, vagy útján veheti igénybe a Szolgáltatást. Ezen feltétel teljesítése a Felhasználó kötelessége és felelőssége, tekintettel arra, hogy a Szolgáltatónak nincs módja ezen feltételek meglétének egyedi vizsgálatára. Az ÁVF elfogadásával a Felhasználó egyúttal kijelenti, hogy az előbbi kizáró okok vele szemben nem állnak fenn.

3.3. A Weboldalon megvételre kínált Termékek értékesítése kizárólag fogyasztók valamint a Szolgáltató, illetve a Szerződött Partner tevékenységétől eltérő vállalkozások, mint végfelhasználók részére történik, azzal, hogy a végfelhasználók nem jogosultak a Termékeket tovább, illetve újra értékesíteni, amelyre tekintettel a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy ne fogadjon el olyan szerződéses ajánlatot, amelynél gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy újra-, illetve tovább-értékesítés céljából történt az ajánlattétel.

3.4. A Termékek kizárólag az egyéni felhasználáshoz szükséges mennyiségben kerülnek értékesítésre. Erre, valamint a rendelkezésre álló készlet végességére tekintettel a Szolgáltató az egyes Termékek esetében korlátozhatja az egy és ugyanazon megrendelés keretében megvásárolható darabszámot.

3.5. Regisztráció

3.5.1. Ahhoz, hogy a Felhasználó a Szolgáltatást igénybe vegye nincs szükség a Weboldalon történő regisztrációra, azonban a lehetőség bármelyik Felhasználó számára adott, hogy a későbbiekben kényelmesen, a felhasználói fiókjába belépve, pár kattintással adhassa le megrendeléseit.

3.5.2. Regisztrációra bármely megrendelés során lehetőség van, a megrendelési folyamat végén a „Regisztrálok” jelzés mellett elhelyezett jelölőnégyzet kipipálásával. A regisztráció azonban csak az adott vásárlási folyamat befejezésével, azaz a „Megveszem” gombra kattintással lesz végleges.

3.5.3. A regisztrációval a Felhasználónak a megrendelési folyamat során megadott, a jelen ÁVF 3.6.7. pontjában megadott adatai kerülnek elmentésre, így egy következő megrendelés során, a Felhasználó a fiókjába történő belépéssel könnyedén előhívhatja azokat, ezzel is meggyorsítva a megrendelés folyamatát. A regisztrációhoz megadott személyes adatoknak a személyazonosító okmányban írtakkal egyezőnek kell lenniük, mely a Felhasználó kizárólagos felelőssége, csakúgy, mint a megadott adatok helyességének ellenőrzése.

3.5.4. A fiókba történő belépéshez használható felhasználónév az az e-mail cím, amit a Felhasználó azon megrendelés során megad, amikor a regisztrációt is kezdeményezi.

3.5.5. A felhasználói fiókba történő belépéshez szükséges első jelszót a Szolgáltató rendszere automatikusan generálja, melyet a regisztrációt visszaigazoló e-mailben közöl a Felhasználóval. Az automatikusan generált jelszót a visszaigazoló e-mailben szereplő linkre kattintva a Felhasználó bármikor megváltoztathatja. A Szolgáltató javasolja, hogy a Felhasználó által beállított jelszó a fiókjának biztonsága érdekében legalább 8 karakterből álljon, ne legyen túl általános (pl. asdf1234) és tartalmazzon kis és nagy betű(ke)t, számo(ka)t és speciális karakter(eke)t (pl. !; ?; +).

3.5.6. A Felhasználó felelős azért, hogy a fiókba történő belépéshez szükséges e-mail címét és jelszavát olyan módon tárolja, hogy ahhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá. A Felhasználó köteles a Szolgáltatót minden esetben haladéktalanul értesíteni, amennyiben a fiókjába történt illetéktelen behatolást észlel.

3.5.7. A regisztrációval a Felhasználó hozzájárul, hogy a vásárláshoz szükséges és megadott adatait a Szolgáltató tárolja.

3.5.8. A Felhasználó a Regisztrációját az [email protected] e-mail címre küldött üzenet útján bármikor törölheti. Amennyiben a Felhasználó a felhasználói fiókjába a regisztrációtól vagy egy adott megrendelés leadásától számított 1 (egy) évig nem jelentkezik be, úgy a Szolgáltató a regisztrációt automatikusan törli.

3.6. A vásárlás menete

3.6.1. A Szolgáltató a Weboldalon közzéteszi az egyes Termékek megvásárlására vonatkozó ajánlatokat. A Szolgáltató az ajánlatokban feltűnteti a Termékek megnevezését, képét, lényeges tulajdonoságait (Legfontosabb infók), ajánlott fogyasztói árukat (további információ az 5.1.5. pontban található) és az úgynevezett Amigakeszlettart árat, amelyen a Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével a Terméket megvásárolhatja, továbbá egy visszaszámlálót, amely jelzi, hogy a Termék mennyi ideig érhető el a Weboldalon és az egyes Felhasználók által leadott megrendelések számát. A Szolgáltató ezen kívül feltűnteti a Termékek kiszállításának várható időtartamát, a Termékre vonatkozó garancia (jótállás) időtartamát, a szállítás díját és a Termék forgalmazójának nevét, valamint ügyfélszolgálatának elérhetőségét és egyéb elérhetőségeit (Feltételek).

3.6.2. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a Weboldalon az egyes Termékekről közzétett képek és a kiszállításra kerülő Termék között – lényegi tulajdonságokat nem érintő – eltérések lehetnek.Az eltérés oka egyrészt a Weboldalon közzétett képek elkészítésekor használt megvilágítás, továbbá a Felhasználó által használt eszköz (telefon, laptop, asztali számítógép tablet) kijelzőjének felbontásából adódhat, továbbá a Termékekről közzétett képek bizonyos esetekben nem tükrözik azok tényleges méretét vagy egyéb hasonló tulajdonságát. Sok esetben továbbá a Termékek fotói illusztrációként konkrét élethelyzetben kerülnek bemutatásra, így az eltérés ebből is adódhat. Az előbbiekre tekintettel a Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy amennyiben egy adott Termék több változatban (pl. színben) kapható, úgy a Szolgáltató nem tudja garantálni, hogy a Felhasználó a kívánt változatban kapja meg a megrendelt Terméket, mivel azok csak a készlet erejéig elérhetőek, így előfordulhat, hogy a Felhasználó által kívánt változat már nem áll rendelkezésre.

3.6.3. A közzétett ajánlatokat a Felhasználó a Weboldalon lista vagy ikonos elrendezésben tekintheti meg, ennek beállítását a Felhasználó szabadon módosíthatja a „Nézet” menüpont mellett elhelyezett piktogramokkal. Az ikonos elrendezés választása esetén ahhoz, hogy a Felhasználó egy adott Termékkel kapcsolatosan a fenti 3.6.1. pontban írt részletes információkat előhívhassa és megtekinthesse, először a „Megnézem” gombra kell kattintania. A Felhasználó a közzétett ajánlatokat rendezheti továbbá a legnépszerűbb (vásárlások száma alapján), legújabb (a közzététel időpontja alapján), valamint ár szerint növekvő vagy csökkenő sorrendben, amire a „Rendezés” legördülő menü útján van lehetőség. Végezetül a „Top termékek” legördülő menüben a Szolgáltató listázza azon Termékeket, melyekkel kapcsolatosan a legtöbb megrendelés érkezett.

3.6.4. A Szolgáltató lehetővé teszi a Felhasználó számára továbbá, hogy az egyes ajánlatokat termék kategóriánként megszűrje a „Kategóriák” legördülő menüben, de amennyiben a Felhasználót egy kifejezett terméktípus érdekli, úgy szabadszavas kereső útján a „Mit keresel?” szövegdobozba kattintva rákereshet, ahol a Szolgáltató listázza az adott terméktípusba tartozó Termékeket, illetve keresési javaslatot is tesz.

3.6.5. A Felhasználó a megvásárolni kívánt Termékeket a „Kell nekem!” gombra kattintással helyezheti a kosárba. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy mivel az egyes Termékek forgalmazója eltérhet, így egy megrendelési folyamat során egyetlen Termék megrendelésére van lehetőség. Amennyiben a Felhasználó több Terméket kíván megrendelni, úgy azt külön leadott megrendelések útján lehetséges.

3.6.6. A kosárban a Felhasználó a „+” (plusz) és a „-” (mínusz) gombokkal módosíthatja a Termék darabszámát. A Szolgáltató rendszerüzenet formájában értesíti a Felhasználót, amennyiben az adott Termékből a maximális megvásárolható darabszámot elérte.

3.6.7. A megrendelési folyamat folytatásához szükséges, hogy a Felhasználó megadja a megrendeléshez szükséges adatait, így teljes nevét, e-mail címét és telefonszámát, szállítási címét (irányítószám, város, utca és házszám) és amennyiben eltér, úgy számlázási címét. A számlázási cím alapértelmezettként megegyezik a szállítási címmel. Amennyiben a Felhasználó a szállítási címtől eltérő számlázási címet kíván megadni, úgy ahhoz „A számlázási és szállítási cím megegyezik” jelölőnégyzetben alapértelmezettként elhelyezett pipát ki kell kapcsolnia, hogy a jelölőnégyzet üres legyen. A jelölőnégyzet üressé tétele után egy új menü jelenik meg, ahol a Felhasználó választhat, hogy magánszemélyként vásárol vagy a számlát cégre szeretné kiállíttatni. Magánszemélyként történő megrendelés esetén a számlázási név és cím (irányítószám, város, utca és házszám), cégként történő megrendelés esetén pedig a cégnév és székhelycím (irányítószám, város, utca és házszám), továbbá adószám megadása szükséges. Amennyiben a Felhasználó rendelkezik regisztrációval, a megrendelési adatok könnyedén betölthetőek a fiókba történő belépés útján, azonban a Felhasználónak ebben az esetben is lehetősége van, hogy a betöltött adatokat módosítsa.

3.6.8. A fenti 3.6.7. pontban rögzített adatok megadását követően választhat a Felhasználó a kívánt szállítási és fizetési módok között. A szállítási módokról részletes tájékoztató jelen ÁVF 6. pontjában, míg a fizetéssel kapcsolatos részletes információ az 5. pontban található.

3.6.9. A megrendelési folyamat véglegesítéséhez, illetve elküldéséhez a jelen ÁVF és a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatójának rendelkezéseit elfogadó jelölőnégyzet bepipálása és a „Megveszem” gombra kattintás szükséges. A választott fizetési módtól függően a megrendelési folyamat vagy lezárul vagy bakkártyás fizetés választása esetén a Felhasználó átirányításra kerül a bankkártyás fizetési oldalra. Ez utóbbi esetben a megrendelési folyamat véglegesen a bankkártya adatok megadását és a „Fizetés” gombra történő kattintás szükséges. Amennyiben ezt a Felhasználó elmulasztja vagy a fizetés bármely okból meghiúsul, úgy erről a Szolgáltató e-mailben értesíti a Felhasználót. Az előbbi esetben a megrendelés befejezetlen és az sem a Szolgáltató, sem a Szerződött Partner számára semmilyen kötelezettséget nem keletkeztet, így amennyiben a Felhasználó a Terméket ténylegesen meg kívánja rendelni, úgy arra csak egy új megrendelési folyamat elindításával van lehetősége. A Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli, ha az előbbiek következtében az újabb megrendelés leadásakor a korábban megrendelni kívánt Termék már nem elérhető.

3.6.10. A Felhasználó tudomásul veszi és jelen ÁVF elfogadásával elfogadja, hogy a „Megveszem”, illetve „Fizetés” gombra kattintással a Weboldalon közzétett, az adott Termék megvásárlására vonatkozó ajánlatot elfogadja, mely számára fizetési kötelezettséget keletkeztet. Erről a körülményről a Szolgáltató a Felhasználót a megrendelés leadása előtt értesíti.

3.6.11. A megrendelés elküldését követően a Szolgáltató visszaigazoló e-mailt küld a Felhasználó részére a megrendelés során megadott e-mail címére, melyben feltűnteti a megrendelés szempontjából lényeges valamennyi információt, így a Termék nevét, darabszámát, vételárát, szállítási módot és díját, garancia idejét, szállítási időt, a forgalmazó nevét és elérhetőségét, illetve a fizetés módját, továbbá a Felhasználó személyes és szállítási, valamint számlázási adatait.

4. A SZOLGÁLTATÁS ELÉRHETŐSÉGE, MÓDOSÍTÁSA, FELFÜGGESZTÉSE, MEGSZŰNÉSE

4.1. Annak ellenére, hogy a Szolgáltató célja, hogy a Szolgáltatáshoz a Felhasználó mindig hozzáférjen, ezt nem tudja garantálni. A Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó elfogadja és tudomásul veszi, hogy előfordulhatnak bizonyos esetek, amikor azt nem tudja elérni és nem tudja a Szolgáltatást igénybe venni. Az ilyen esetekről – amennyiben lehetséges – a Szolgáltató a Felhasználót időben tájékoztatja, azonban az ilyen esetek előfordulásáért nem vállal felelősséget, akkor sem, ha a Felhasználó oldalán ez adatvesztéssel járt vagy a Felhasználónak bármilyen kára keletkezett.

4.2. A Szolgáltató – a jogszabályok által részére előírt kötelezettségeken túlmenően – nem vállal felelősséget és nem garantálja, hogy a Szolgáltatás a Felhasználó igényeinek megfelel, annak biztosítása folyamatos vagy, hogy hibáktól mentes azzal együtt, hogy ezen feltételek biztosításáért a Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz. Az előbbiek miatt a Felhasználó semmilyen igényt nem jogosult a Szolgáltatóval szemben támasztani.

4.3. A Szolgáltatást a Szolgáltató a Felhasználó lehető legmagasabb szintű kiszolgálása érdekében folyamatosan javítja és fejleszti, bármikor újabb funkciókkal bővítheti, ugyanakkor azokat bármikor korlátozhatja, felfüggesztheti vagy akár meg is szüntetheti. Amennyiben a Felhasználó úgy dönt, hogy a Szolgáltatás használatával felhagy, azt saját belátása szerint szabadon megteheti, azonban ez esetben a Szolgáltatóval szemben semmilyen igényt nem támaszthat. Az előbbi vonatkozik arra az esetre is, amikor a Szolgáltató saját döntése alapján a Szolgáltatást korlátozza, felfüggeszti vagy megszűnteti.

5. DÍJSZABÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK

5.1. Általános rendelkezések, árak

5.1.1. A Felhasználó jelen Szerződés rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevétele, azaz a Weboldalon elérhető Termékek megrendelése esetén, a „Megveszem” gombra kattintással a Felhasználónak díjfizetési kötelezettsége keletkezik.

5.1.2. A Termékek vételára minden esetben magyar forintban (Ft, HUF) kerülnek feltűntetésre és az árak magukban foglalják a fizetendő általános forgalmi adót is, melyet a Szolgáltató külön is jelezt a Felhasználó részére. A Szolgáltató semmilyen esetben sem köteles általános forgalmi adó visszatérítésére.

5.1.3. A vételár magában foglalja a Termékek vételárát és a csomagolás költségeit, azonban nem foglalja magában a szállítással kapcsolatosan felmerülő díjakat. A szállítási díjakat a Szolgáltató a 6.1.12. pont szerint minden esetben feltűnteti, arról a Felhasználó még a megrendelés leadása előtt tájékozódhat.

5.1.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága és körültekintése ellenére bármely okból (pl. rendszerhiba) hibás vételár, szállítási díj stb. kerül feltüntetésre, akkor a Szolgáltató, illetve ez alapján a Szerződött Patner nem köteles a Termékeket a hibás áron biztosítani, hanem felajánlhatja a Felhasználónak a helyes és tényleges áron történő teljesítést, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától. Amennyiben a Felhasználó elállással nem él, úgy köteles a Termékek tényleges, a Szolgáltató által megjelölt vételárát megfizetni.

Hibás díjnak minősül különösen, de nem kizárólagosan:
• nyilvánvalóan téves, irreális összeg, ami a Szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott árától jelentősen eltér;
• esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0" Ft-os vagy „1" Ft-os díj;
• egyéb feltűnő értékaránytalanságot mutató összeg

A Szolgáltató az adatbeviteli hibákból, téves, hibás stb. árfeltüntetésből eredő felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja.

5.1.5. A Szolgáltató a Termékek vételára mellett feltűnteti a Termékek ajánlott fogyasztói árat és az úgynevezett „Amigakeszlettart árat”, mely utóbbi a Termékeknek a Weboldalon elérhető Felhasználó által fizetendő vételárát jelenti, amelyen a Felhasználó a Terméket ténylegesen megvásárolhatja. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Termékek ajánlott fogyasztói ára a Termékek forgalmazója által a Szolgáltatóval közölt ajánlatban szereplő ajánlott fogyasztói ár alapján kerül meghatározásra. Az ajánlott fogyasztói ár szempontjából a Szolgáltató az előbbiek szerint meghatározott árnak, a Termékek Weboldalon történő közzétételének napján elérhető értékét tekinti.

5.1.6. Amennyiben a fizetésre nem a megrendelés leadásával egyidejűleg kerül sor, úgy a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Szerződött Partner, illetve amennyiben a Termék forgalmazója a Szolgáltató, úgy a Szolgáltató a vételár teljeskörű megfizetéséig a Terméken a tulajdonjogát fenntartja.

5.2. Fizetés

5.2.1. A Felhasználó a Termékek vételárát, illetve a szállítási költséget az alábbiak szerint fizetheti meg:
a) utánvét;
b) banki átutalás
c) bankkártyás fizetés

A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy az egyes Termékek esetében a fizetés választható módja eltérő lehet.

5.2.2. Utánvétes fizetés

5.2.2.1. Utánvétes fizetési mód választása esetén a Vásárló a vételárat és a szállítás díját utólagosan fizeti meg készpénzben vagy – amennyiben a szállítást teljesítő szolgáltató lehetővé teszi – bankkártyával a kiszállítás napján a kiszállítást teljesítő futárnak. Amennyiben a Felhasználó a Termékek vételárát és a szállítási díjat bankkártyával kívánja rendezni, úgy kérjük a szállítást megelőzően érdeklődjön a szállítást teljesítő partnerénél a bankkártyás fizetés lehetőségéről.

5.2.2.2. Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy készpénzes fizetés esetén lehetőleg a pontos összeget készítsék elő fizetéshez.

5.2.2.3. Amennyiben a Felhasználó meggondolja magát és utólag mégsem utánvéttel kívánja a fizetési kötelezettségét teljesíteni, úgy köteles ezt a Szolgáltató részére haladéktalanul jelezni az [email protected] e-mail címen. Ebben az esetben a Felhasználó kizárólag banki átutalás fizetési módra térhet át. Az előre, bankkártyával történő fizetésre azonban ebben az esetben sincs utólag lehetőség. Amennyiben a Termékek a szállítást végző szolgáltató részére már átadásra kerültek, úgy más fizetésre módra történő áttérésre nincs lehetőség.

5.2.3. Fizetés banki átutalással

5.2.3.1. Amennyiben a Felhasználó ezt a fizetési módot választja, úgy a Szolgáltató a megrendelést visszaigazoló e-mailben tájékoztatja a Felhasználót arról a bankszámlaszámról, amelyre történő átutalással a Felhasználó fizetési kötelezettségének eleget tehet.

5.2.3.2. Ahhoz, hogy a Szolgáltató a fizetést beazonosíthassa a Felhasználónak a banki átutalás közleményében a visszaigazoló e-mailben szereplő rendelésszámot kell megadnia.

5.2.3.3. Amennyiben a Felhasználó meggondolja magát és utólag mégsem banki átutalás útján kívánja a fizetési kötelezettségét teljesíteni, úgy köteles ezt a Szolgáltató részére haladéktalanul jelezni az [email protected] e-mail címen. A Felhasználó azonban utólagosan is csak utánvétes fizetési módra térhet át, az előre, bankkártyával történő fizetés a megrendelés leadását követően nem választható.

5.2.3.4. Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy banki átutalásos fizetés választása esetén a Szolgáltató kizárólag akkor teljesíti a megrendelést, ha vásárlás összege a bankszámláján jóváírásra került. Amennyiben a Felhasználó a banki átutalással történő fizetési kötelezettségének a megrendelés leadását követő 8 napon belül nem tesz eleget, úgy a Szolgáltató nem garantálja, hogy a megrendelt Termék(ek) a tényleges fizetés időpontjában elérhetőek. Amennyiben a tényleges fizetés időpontjában az adott Termék(ek) már nem elérhető)ek), úgy a Szolgáltató a Felhasználó által fizetett összeget automatikusan visszatéríti. A Felhasználó fizetési késedelméből eredő szállítási vagy egyéb késedelemért, illetve a teljesítés elmaradásáért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.

5.2.4. Bankkártyás fizetés

5.2.4.1. Bankkártyás fizetés esetén a Felhasználó bármely bank által kibocsátott Mastercard, Maestro, Visa, Visa Electron és American Express bankkártyával teljesítheti fizetési kötelezettségét.

5.2.4.2. Bankkártyás fizetés választása esetén a Vásárló a “Megveszem” gombra történő kattintás után átirányításra kerül a Szolgáltató bankszámláit vezető CIB Bank Zrt. fizetési felületére.

5.2.4.3. A Felhasználó ezen fizetési mód választása esetén a fizetéshez használt bankkártya adatait nem közvetlenül a Szolgáltató részére adja meg, hanem azokat a CIB Bank Zrt. biztonságos fizetési rendszere dolgozza fel. A Szolgáltató a CIB Bank Zrt. rendszerből csupán a Felhasználó által kezdeményezett fizetés beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adatokat látja, hogy ellenőrizni tudja a fizetési kötelezettség teljesítésének megtörténtét.

5.2.4.4. Tekintettel arra, hogy a CIB Bank Zrt. rendszeren keresztül teljesített fizetés esetén a vásárlás összege szinte azonnal terhelésre kerül a Felhasználó által megadott bankkártyához tartozó bankszámlán, így más fizetési módra történő áttérés nem lehetséges és a Szolgáltató – a Felhasználó általi elállás esetét kivéve – nem köteles a teljesített vételárat, illetve szállítási díjat visszafizetni.

5.2.5. Az online fizetések (online bankkártyás fizetés vagy banki átutalás) esetében a Szolgáltató nem felel a Felhasználónál felmerülő bármely olyan többletköltségért, amely a Felhasználó által választott fizetési módtól, vagy a Felhasználó kártyakibocsátó bankjától függ (különösen, de nem kizárólagosan devizaárfolyam, egyéb költségek). A Felhasználó felelős a kiválasztott fizetési mód kiválasztásából eredő következményekért.

5.2.6. A Termékek vételárát és a szállítási díjat a Felhasználó – a forgalmazó személyétől függetlenül – minden esetben a Szolgáltató részére fizeti meg. Az előbbiekre tekintettel amennyiben a Termékek forgalmazója a Szerződött Partner, a Felhasználó a fizetési kötelezettségét a Szolgáltató irányába teljesíti. A Szolgáltató a Szerződött Partnerekkel kötött megállapodás alapján jogosult arra, hogy a Termékek vételárát a Felhasználóktól – az idegen pénzeszköz kezelés szabályai szerint – begyűjtse és kezelje. A Szerződött Partnerekkel kapcsolatos elszámolás a Szolgáltató kötelezettsége, a Felhasználót ezzel kapcsolatosan semmilyen kötelezettség nem terheli, amennyiben a vételárat, illetve a szállítási díjat megfizette, úgy azt a Szerződött Partner utólagosan tőle nem követelheti.

5.2.7. A fenti 5.2.6. pontban írtakra tekintettel amennyiben a Szolgáltatónak vagy a Szerződött Partnernek a Felhasználó felé bármilyen visszafizetési kötelezettsége keletkezik, úgy azt a Szolgáltató teljesíti, mely alól kivételt képez az az eset, amikor a Felhasználó a Szerződött Partnerrel, mint forgalmazóval szemben szavatossági igényét érvényesíti.

5.3. Számlázás

5.3.1. A Termékek vásárlásával kapcsolatban a számviteli és az adójogszabályok által előírt rendben minden esetben számla kerül kibocsátásra, amely a Felhasználó részére átadásra kerül. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy amennyiben a Termékek forgalmazója nem a Szolgáltató, hanem a Szerződött Partner, úgy a számla kiállítására és a Felhasználó részére történő megküldésére a Szerződött Partner köteles, így a számlázással kapcsolatban ebben az esetben a Felhasználó a Szerződött Partnerhez fordulhat bármilyen esetleges igényével.

5.3.2. A számla Felhasználó részére történő megküldése, illetve átadása történhet a kiszállítással egyidejűleg, mely esetben a számla papír alapon a Termékekhez mellékelve kerül átadásra. Amennyiben a Szolgáltató vagy a Szerződött Partner a számláját elektronikusan állítja ki, úgy azt a vonatkozó jogszabályok által meghatározott időtartamon belül e-mail útján küldik meg a Felhasználó részére, a megrendelés során megadott e-mail címre. A számla megküldése történhet a megrendelést visszaigazoló e-mail mellékleteként is. Amennyiben a Szolgáltató vagy a Szerződött Partner a számláját elektronikus úton állítja ki, a Felhasználó a jelen Szerződés rendelkezéseinek elfogadásával kijelenti, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 175. § (3) bekezdés b) pontjával összhangban hozzájárul az elektronikus számla alkalmazásához.

6. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK, ÁTVÉTEL

6.1. Általános szállítási feltételek

6.1.1. A megrendelt Termékek kiszállítása főszabály szerint Magyarország területén lehetséges. A külföldre történő szállításra vonatkozó rendelkezéseket a 6.2. pont tartalmazza. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy az egyes Termékek esetében a szállítás, illetve átvétel választható módja eltérő lehet.

6.1.2. Függetlenül attól, hogy a Termékek forgalmazója a Szolgáltató vagy a Szerződött Partner, a Termékek kiszállítását az előbbieken kívüli harmadik fél szolgáltató teljesíti. A Felhasználó jelen ÁVF rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi, hogy a szállításhoz szükséges adatai a kiszállítást végző szolgáltató részére továbbításra kerüljenek.

6.1.3. Tekintettel a fenti 6.1.2 pontban írtakra, mivel arra sem a Szolgáltatónak, sem a Szerződött Partnernek nincs ráhatása, a Felhasználónak nincs lehetősége arra, hogy a szállítás kívánt napját megadja. A Termékek mellett feltüntetett, a szállítás időpontjára vonatkozó adatok csupán tájékoztató jellegűek, azok sem a Szolgáltató, sem a Szerződött Partner részére nem keletkeztetnek kötelezettséget, illetve nem minősül kötelezettségvállalásnak részükről. Az előbbiektől függetlenül a Szolgáltató, illetve a Szerződött Partner mindent megtesz annak érdekében, hogy a Vásárló megrendelését mihamarabb teljesítse, azonban a kiszállítás időpontjáért nem tud felelősséget vállalni, a Felhasználó a szállításból eredő késedelemért sem a Szolgáltatóval, sem a Szerződött Partnerrel szemben semmilyen igénnyel.

6.1.4. A kiszállítás pontos időpontjáról minden esetben a kiszállítást végző szolgáltató értesíti a Felhasználót. A Felhasználó ezen értesítésből szerezhet tudomást a kiszállítást végző szolgáltató személyéről is.

6.1.5. A Szolgáltató javasolja, hogy a Felhasználó mindenképpen olyan szállítási címet adjon meg, ahol munkaidőben a futár biztosan megtalálja őt vagy a megbízottját.

6.1.6. A Szolgáltató az adatbeviteli hibák, elírás, téves cím megadása miatt adódó késedelemért nem tehető felelőssé. Amennyiben a Felhasználó a téves adatbevitelt a rendelés leadását követően észlel, úgy köteles Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni, mellyel egyidejűleg köteles a helyes adatokat is a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani. Ennek elmaradása esetén sem a Szolgáltatót, sem a Szerződött Partnert semmilyen felelősség nem terheli.

6.1.7. A Felhasználó jelen ÁVF elfogadásával tudomásul veszi, hogy amennyiben munkahelyének címére vagy egyéb lakóhelyétől eltérő címre kéri a Termékek kiszállítását és a kiszállítás időpontjában nem tartózkodik a megadott címen, úgy harmadik személy (recepciós, portás, munkatárs stb.) bevonásával is történhet a kézbesítés, azonban ezek magatartásaiért a Szolgáltató és a Szerződött Partner nem terheli felelősség.

6.1.8. Nem otthoni szállítási cím megadása esetén (pl. munkahely, egészségügyi intézmény, szálloda, kemping, nyaraló falu, idősek otthona stb.) az intézmény aktuális szabályzata szerint történik a kézbesítés. Ilyen helyre történő kézbesítés esetén kérjük a Felhasználót, hogy adja meg a szoba számát vagy egyéb a kézbesítés megkönnyítését segítő adatot. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy az ilyen helyekre a szállítások esetén a kézbesítés csak a recepcióig garantált.

6.1.9. Sem a Szolgáltatót, sem a Szerződött Partnert nem terheli felelősség, ha a megrendelést leadó Felhasználótól eltérő harmadik személy az átvételt megtagadja.

6.1.10. Különleges helyszínekre (pl. repülőtér, kikötő, vonat-buszállomás, egyéb közelebbről meg nem határozható hely stb.) sem a Szolgáltató, sem a kiszállítást végző futárszolgálat nem vállal kiszállítást.

6.1.11. Amennyiben a kézbesítés első megkísérlésének időpontjában a Felhasználó a megadott címen nem elérhető, úgy az ismételt kézbesítésre a kézbesítést végző szolgáltató szabályzata az irányadó, amely esetlegesen pótlólagos fizetési kötelezettséget is eredményezhet, így javasoljuk, hogy a Felhasználó – miután a kézbesítési szolgáltató személyéről a 6.1.4. pont szerint tudomást szerzett – ezekről tájékozódjon. Amennyiben a Felhasználó a Terméket az ismételt kézbesítéskor sem veszi át vagy az átvételt megtagadja, úgy a 7.10. és 7.11. pont rendelkezései megfelelően irányadóak.

6.1.12. Amennyiben az adott Termék esetében lehetséges, úgy a Felhasználó választhatja a Terméknek a Foxpost csomagküldési szolgáltató kihelyezett átvételi pontjaiban történő személyes átvételt. Ebben az esetben a Felhasználónak lehetősége van egy legördülő menüben kiválasztani a hozzá legközelebb eső vagy számára egyéb okból megfelelő átvételi pontot. A szállítás ilyen esetben a Felhasználó által megadott Foxpost átvételi pontig történik. Amint a megrendelt Termék az átvételi ponton átvehető, úgy a Foxpost értesítést küld a Felhasználó részére a megrendelés során megadott e-mail címére. A Foxpost szolgáltatásról további információ a https://foxpost.hu/ weboldalon érhetőek el.

6.1.13. A Termékek azok eredeti csomagolásában és esetleglegesen a Szolgáltató vagy a Szerződött Partner által biztosított további csomagolásban kerülnek kiszállításra. A csomagolás tartalmazza az adott Termékkel kapcsolatos kísérődokumentumokat (felhasználói útmutató, jótállási jegy stb.), melynek biztosításáról a forgalmazó, azaz vagy a Szerződött Partner vagy a Szolgáltató gondoskodik.

6.1.14. A szállítás annak választott módjától függetlenül díjköteles, melynek pontos összegét a Szolgáltató a megrendelés leadása előtt minden esetben feltűnteti, így a Felhasználó még annak leadása előtt meggyőződhet a fizetendő díjakról.

6.1.15. A Felhasználó köteles a megrendelt Termékek mennyiségi és minőségi megfelelőségét a kézbesítést, illetve átvételt követően késedelem nélkül ellenőrizni. Ennek keretében a Felhasználó a csomag kibontásával egyidejűleg köteles meggyőződni a Termékek észlelhető hibáiról, valamint arról, hogy a termék megfelel-e a rendelésben rögzített és visszaigazolt Terméknek, a megrendelt mennyiségnek. Amennyiben a kézbesítés futárszolgálattal történik, úgy a Felhasználó a kézbesítést végző futár jelenlétében a csomag kibontásakor észleli, hogy a Termék sérült, esztétikai vagy egyéb hibával rendelkezik, a Termékek átvételét megtagadhatja, és a Termékeket – az erre rendszeresített űrlap egyidejű kitöltésével – a futárral visszaküldheti.

6.1.16. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a Szerződött Partner egyedi döntése alapján – amelyre a Szolgáltatónak nincs ráhatása – lehetősége van arra, hogy az egyes megrendeléseket harmadik személyek útján teljesítse, így a megrendelt Termék ténylegesen nem azon személy által kerül a Felhasználó részére, aki a Weboldalon feltüntetésre került. Ilyen esetekben a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli, a Felhasználó vele szemben nem léphet fel azon indokból, hogy a teljesítést nem a Weboldalon feltüntetett Szerződött Partner teljesíti, hanem a Szerződött Partner megbízásából harmadik fél, tekintettel arra, hogy a harmadik fél és a Szerződött Partner közötti jogviszonyra a Szolgáltatónak ráhatása nincsen, és a harmadik személy, mint alvállalkozó magatartásáért a Szerződött Partner tartozik felelősséggel.

6.2. Szállítás külföldre

6.2.1. A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a Termékeket külföldi címre rendelje meg, melyhez az alábbi lépések betartása, illetve feltételek teljesülése szükséges.

6.2.2. Amennyiben a Felhasználó külföldre kíván Termékeket rendelni, úgy a vásárlási folyamat során az „Adatok megadása vásárláshoz” oldalon a szállítási cím „Város” mezőjében a város neve mellett meg kell adnia az országot is, ahonnan rendel (pl. Bécs (Ausztria)).

6.2.3. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a fenti 6.2.2. pontban kért információ megadása esetén sem tudja garantálni, hogy a Felhasználó által megadott címre a szállítás teljesíthető.

6.2.4. A fenti 6.2.3. pontban írtakra tekintettel, amennyiben a Felhasználó külföldi szállítási címet adott meg, úgy a Szolgáltató a megrendelés leadását követően felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval, hogy egyeztesse, hogy a szállítás a megadott külföldi címre teljesíthető-e, illetve amennyiben teljesíthető, úgy mivel a szállítási költség országonként és területenként eltérő lehet, így egyezteti az esetlegesen felmerülő további szállítási költségeket a célországba, illetve a szállítás egyéb paramétereit.

6.2.5. Amennyiben a Felhasználó a fentiek ismeretében a szállítást nem kívánja, úgy a Szolgáltató az elállás 7. pontjában részletezett szabályai szerint jár el, azaz a megrendelt Termékek vételárát és esetlegesen fizetett szállítási költséget a Felhasználó részére 14 napon belül visszatéríti. Ebben az esetben az elállás közlése minden esetben automatikusan határidőben megtettnek tekintendő.

6.2.6. Amennyiben a Felhasználó a szállítás költségeinek ismeretében a Termékek megrendelésére irányuló szándékát fenntartja, úgy köteles a szállítási díjat legkésőbb a szándékának kifejezését követő 14 napon belül banki átutalással teljesíteni. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a megrendelés teljesítésére kizárólag a szállítási díjak maradéktalan teljesítését követően kerül sor. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy amennyiben a többlet szállítási díjat a Felhasználó a fenti határidőben nem teljesíti, úgy azt a Szolgáltató a Felhasználó elállásaként értelmezi és a 6.2.5. pontban írtak szerint jár el.

6.2.7. A Felhasználó jelen ÁVF elfogadásával tudomásul veszi, hogy külföldre történő szállításnál utánvétes fizetésre nincs lehetőség, továbbá, hogy a célországban esetlegesen felmerülő adó, vám, járulék vagy egyéb hasonló fizetési kötelezettség teljesítéséért minden esetben a Felhasználó felel.

7. ELÁLLÁS A MEGRENDELÉSTŐL

7.1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) számú Kormány rendelet 20. § (1) bekezdése szerint és a (2) bekezdés alapján a Felhasználó a vásárlástól indokolás nélkül elállhat.

7.2. A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát
a) a Termék,
a) több Termék adásvételekor, ha az egyes Termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott Terméknek
c) több tételből vagy darabból álló Termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
d) ha a Terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a Felhasználó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A Felhasználó elállási nyilatkozata abban az esetben minősül határidőn belül megtettnek, amennyiben a nyilatkozatát a 14 napos határidő lejártát megelőzően elküldi.

7.3. Amennyiben a Termékek forgalmazója a Szolgáltató, úgy a Felhasználó az elállási jogát a Szolgáltató felé címzetten, amennyiben pedig a Termékek forgalmazó a Szerződött Partner, úgy a Szerződött Partner felé címzetten gyakorolhatja.

7.4. Amennyiben a Felhasználó a jogszabályban biztosított elállási vagy felmondási jogával élni kíván, úgy azt a jelen ÁVF mellékletét képező elállási nyilatkozat kitöltésével vagy az elállási szándékát jelző egyéb nyilatkozat megtételével és Szolgáltató részére történő megküldésével tudja gyakorolni. Amennyiben a Felhasználó az elállást nem a nyilatkozatminta útján közli, úgy a nyilatkozatnak tartalmaznia kell a megvásárolt Termékek megnevezését, a vásárlás, illetve átvétel időpontját, a Felhasználó nevét és címét és azt a számlaszámot, amelyre a Termékek vételárnak visszafizetését igényli.

7.5. A Felhasználó a Szolgáltatónak, mint forgalmazónak címzett elállási nyilatkozatát postán, vagy e-mail útján az alábbi címre tudja megküldeni:

Postacím: 1012 Budapest, Pálya utca 2. A. ép. fszt. 5.
E-mail: [email protected]

7.6. A Felhasználó a Szerződött Partnernek címzett elállási nyilatkozatát a Szolgáltató által a Weboldalon keresztül a Felhasználó rendelkezésére bocsátott elérhetőségeire küldheti meg. Amennyiben a Felhasználó a Szerződött Partnernek címzett elállási nyilatkozatát ennek ellenére a Szolgáltató részére küldi meg, úgy a Szolgáltató a Felhasználó nyilatkozatát a Szerződött Partner részére továbbítja és erről a tényről, valamint a Szerződött Partner elérhetőségeiről a Felhasználót értesíti. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy ilyen esetben amennyiben 14 napon belül nem érkezik meg a lemondó nyilatkozat a Szerződött Partner részére, abban az esetben a Szerződött Partner nem köteles a Felhasználó elállási nyilatkozatát figyelembe venni, tekintettel arra, hogy az részére 14 napon belül nem került megküldésre. Ilyen esetekben a Felhasználó semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel a Szolgáltatóval, illetve a Szerződött Partnerrel szemben.

7.7. Amennyiben a Felhasználó a megrendeléstől eláll, úgy a Szolgáltató vagy a Szerződött Partner a Termékek visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatéríti az általa teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a szállítási költséget. A Felhasználó a Termékeket az eredeti csomagolásukban köteles visszaküldeni, az összes tartozékkal együtt, és a számlát is mellékelnie kell. A Szolgáltató, illetve a Szerződött Partner kizárólag abban az esetben jogosultak a visszatérítés visszatartására, amennyiben a Termékek nem kerültek hiánytalanul visszaküldésre vagy azokon a rendeltetésszerű használatból eredő kopástól és elhasználódástól eltérő sérülést vagy hibát észlel.

7.8. A visszatérítés során a Szolgáltató vagy a Szerződött Partner az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, azzal, hogy utánvét esetén, amennyiben a Felhasználó készpénzben rendezte fizetési kötelezettségét, úgy a Felhasználó részére a visszatérítés banki átutalással történik, így a Felhasználónak az elállási nyilatkozatban a bankszámlaszámát is közölnie kell a Szolgáltatóval vagy a Szerződött Partnerrel. A visszatérítés jelen pontban szabályozott módjához a jelen ÁVF rendelkezéseinek elfogadásával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul. Bankkártyás fizetés esetén a Felhasználó által használt bankkártyára vagy banki átutalással történik visszatérítés. A visszatérítés módjától függetlenül a Felhasználót többletköltség nem terheli.

7.9. A Termékek visszaküldésével kapcsolatos költségek a Felhasználót terhelik.

7.10. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy amennyiben a megrendelt Termékeket – anélkül, hogy jogszabály alapján fennálló elállási szándékát a fentiek szerint közölné – nem veszi át, úgy azzal szerződésszegést követ el. A Felhasználó ezen magatartása nem minősül elállásnak.

7.11. A Felhasználó jelen ÁVF rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató vagy a Szerződött Partner jogosult vele szemben érvényesíteni a Felhasználó szerződésszegése következtében felmerült költségeket (pl. szállítási vagy tárolási költség).

8. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

8.1. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a jogszabályok alapján fennálló kellékszavatossági, termékszavatossági igényét, illetve jótállásból eredő jogait az alább részletezettek szerint a Termékek gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. Ennek megfelelően a Felhasználó a szavatossági és jótállásból eredő jogait abban az esetben gyakorolhatja a Szolgáltatóval szemben, amennyiben az adott Termékek forgalmazója a Szolgáltató, ellenkező esetben ezeket a jogokat a Felhasználó a Szerződött Partnerrel vagy a Termékek gyártójával szemben jogosult és köteles gyakorolni.

8.2. Kellékszavatosság

8.2.1. Milyen esetben élhet a Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

A Szolgáltató vagy a Szerződött Partner hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval vagy a Szerződött Partnerrel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szabályai (6:159-6:167. §) szerint.

8.2.2. Milyen esetben hibás a teljesítés?

A teljesítés hibás, ha a Termékek a teljesítés időpontjában nem felelnek meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, illetve a Szerződött Partner, ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Fogyasztó és vállalkozás, azaz a Felhasználó és a Szolgáltató vagy a Szerződött Partner közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

8.2.3. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

A Felhasználó – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató, illetve a Szerződött Partner számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy a Felhasználó igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a szerződéstől is elállhat. A Felhasználó saját maga, illetve a Szolgáltatón vagy Szerződött Partneren kívüli egyéb személlyel nem jogosult a hibát kijavítani, illetve kijavíttatni. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Felhasználó választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató vagy a Szerződött Partner adott okot.

8.2.4. Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó kellékszavatossági igényét?

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

8.2.5. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Attól függően, hogy ki minősül a Termékek forgalmazójának, a Felhasználó a Szolgáltatóval vagy a Szerződött Partnerrel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

8.2.6. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó igazolja, hogy a Termékeket a Szolgáltató vagy a Szerződött Partner nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

8.3. Termékszavatosság

8.3.1. Milyen esetben élhet a Felhasználó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog – mint amilyenek a Termékek is – hibája esetén a Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

8.3.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

8.3.3. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.3.4. Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

8.3.5. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti a Felhasználó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Felhasználó kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A Termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

8.3.6. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

• a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
• a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
• a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

A Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Azokban az esetekben, amikor azt külön jogszabály nem szabályozza a meghibásodás miatt kicserélt Termékekre a cserével a szavatossági idő nem kezdődik újra, illetve a cserélt alkatrész beszámítási értékét a Szolgáltató az éppen aktuális áron számolja.

8.4. Jótállás

8.4.1. Milyen esetben élhet a Felhasználó a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján – attól függően melyikük minősül forgalmazónak – a Szolgáltató vagy a Szerződött Partner jótállásra köteles.

A fenti jogszabály írja elő a jótállás biztosítását egyes rendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek és azok alkatrészei esetében, mint amilyenek a Termékek is lehetnek.

A jogszabály értelmében a jótállási idő:
a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év;
b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év;
c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

8.4.2. Milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg a Felhasználót a jótállás alapján?

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó Termékek esetén a Szolgáltató, illetve a Szerződött Partner jótállást nem vállal. A jótállási igény a fenti 8.4.1. pontban megjelölt jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

8.4.3. Mi a viszonya a jótállásnak más szavatossági jogokkal?

A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a fogyasztónak, azaz a Felhasználónak kedvezőbb a bizonyítási teher.

A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás alá eső rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

A jótállásra kötelezett vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a fogyasztóra nézve olyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás szabályai biztosítanak. Ezt követően azonban az önkéntes jótállás feltételei szabadon állapíthatóak meg, azonban a jótállás ebben az esetben sem érintheti a Felhasználó jogszabályból eredő - így köztük a kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását.

8.4.4. Három munkanapon belüli csereigény

Három munkanapon belüli cserteigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó tartós fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni, amely szerint, ha a Felhasználó 3 munkanapon belül érvényesíti a csereigényét, akkor a Szolgáltatónak vagy a Szerződött Partnernek ezt úgy kell értelmeznie, hogy a Termék az eladáskor már hibás volt és minden további nélkül a Terméket ki kell cserélnie, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

8.4.5. Mikor mentesülhet a kötelezett a jótállási kötelezettsége alól?

A Szolgáltató vagy a Szerződött Partner a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a jótállásból fakadó jogok a Felhasználót a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A Felhasználó jótállási, szavatossági igényét a Szolgáltató, illetve a Szerződött Partner vagy a Termék gyártója által kibocsátott jótállási jeggyel érvényesítheti, vagy a vásárlást bizonyító számla, nyugta felmutatásával.

A Termékeken található garanciacímke, illetve gyári azonosítók eltávolítása, olvashatatlansága, megsértése vagy annak kísérlete azonnal a jótállási, szavatossági kötelezettség megszűnését vonja maga után. A nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodások (így különösen égés, törés, repedés, vonali vagy hálózati túlfeszültség, elemi kár, villámcsapás, szándékos rongálás, elégtelen hűtés, helytelen vagy szakszerűtlen tárolás vagy szállítás, illetve nem felhatalmazott szervíz által végzett javítások, megbontások, átépítések stb. esetén a Szolgáltató, illetve a Szerződött Partner jótállási, illetve szavatossági kötelezettsége megszűnik.

Alkatrészek vásárlása esetén az azok közötti, illetve a már meglévő alkatrészekkel fennálló inkompatibilitási problémákra a Szolgáltató, illetve a Szerződött Partner jótállást, szavatosságot nem tud vállalni, különös tekintettel jogszabályi kötelezés hiányára.

Kérjük a Felhasználót, hogy a hibásnak vélt Termékkel együtt szolgáltassa vissza annak tartozékait is, mivel csere esetén a márkaszervíz kötelezheti a Szolgáltatót vagy a Szerződött Partnert a hiányzó alkatrészek árának megtérítésére, illetve bizonyos esetekben a cserét meg is tagadhatja.

9. FELELŐSSÉG ÉS ANNAK KORLÁTOZÁSA

9.1. A Szolgáltatás eléréséhez internet-hozzáférés szükséges. A Felhasználó a jelen ÁVF rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi, hogy az internetszolgáltató, a Szolgáltatás eléréséhez használt eszközön felhasznált internetkapcsolatért (például mobiladat-forgalomért) díjat számíthat fel, melynek megfizetése a Felhasználó kötelessége, ezért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

9.2. A Szolgáltató nem felelős a Szolgáltatás elérhetetlenségéért amennyiben azt:
• szerverhiba;
• a Felhasználó hardware-einek meghibásodása;
• az internetkapcsolat meghibásodása / elérhetetlensége
• bármely más a Szolgáltatónak nem felróható technikai hiba; vagy
• vis maior okozza

9.3. A Szolgáltató megfelelő és ésszerű technikai és biztonsági intézkedéseket alkalmaz a Szolgáltatás biztonságának megőrzése érdekében, hogy az vírusoktól, trójai programoktól vagy hasonló veszélyek ellen védett legyen és hibamentesen működjön. Bármennyire fejlett technológiát alkalmaz azonban, egyetlen biztonsági rendszer sem áthatolhatatlan. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy rendszerét a legújabb technikai eszközökkel (mind fizikai, mind szoftveres eszközökkel) védje, azonban műszaki szempontból nem garantálhatja, hogy rosszindulatú harmadik fél nem fürkészi ki a Felhasználó által a Szolgáltatásban megadott információkat, miközben azt továbbítja a Szolgáltató részére.

9.4. A Szolgáltatás működése korlátozásoknak és más problémáknak lehet kitéve az internet, a Felhasználó belső hálózata vagy más belső hálózatok és elektronikus kommunikációs megoldások használatának következményeként, ideértve a Felhasználó által használt hibás, nem csatlakoztatott vagy hatótávolságon kívüli, kikapcsolt vagy nem működő eszközöket. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az ilyen problémákból eredő késedelemért, hibákért, károkért vagy (adat)veszteségekért.

9.5. A Szolgáltató a megfelelő gondossággal kezeli a Weboldalon található információkat, azok jóhis

ÁLTALÁNOS VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK
Xentury Media Kft.

Utolsó módosítás: 2022. július 1.

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

A jelen általános vásárlási feltételek (a továbbiakban: „Szerződés” vagy „ÁVF”) szabályozza a

Cégnév: Xentury Média és Reklámügynöki Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1012 Budapest, Pálya utca 2. A. ép. fszt. 5.
Cégjegyzékszám: 01-09-170188
Adószám: 23376458-2-41
Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Képviseli: Kamarás Dávid ügyvezető
E-mail: [email protected]
(a továbbiakban: „Szolgáltató”)

által a www.amigakeszlettart.hu weboldalon (a továbbiakban együttesen: „Weboldal”) keresztül nyújtott és a jelen ÁVF 2. pontjában részletesen meghatározott szolgáltatás (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) igénybe vevői (a továbbiakban: „Felhasználó”) közötti jogviszony részletes szabályait.

Jelen ÁVF célja, hogy egységes szerkezetben és átfogóan szabályozza a Szolgáltató és a Felhasználó valamint egyéb, jelen Szerződésben megjelölt felek közötti, a Szolgáltatással kapcsolatosan létrejövő jogviszonyt, a Szolgáltatás igénybevételének feltételeit, a Felhasználó és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit és felelősségi köreiket, valamint egyéb a Szolgáltatás szempontjából lényeges kérdéseket, így például azt, hogy a Felhasználó, mint fogyasztó az őt megillető fogyasztói jogokat hogyan, meddig és kivel szemben, mely csatornákon keresztül érvényesítheti.

A fentiekre tekintettel kérjük a Felhasználókat, hogy az alábbiakat figyelmesen olvassák el és amennyiben kérdésük merülne fel, úgy lehetőleg még a Szolgáltatás igénybevétele előtt forduljanak a Szolgáltatóhoz.

2. AZ ÁLTALÁNOS VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK TÁRGYA ÉS HATÁLYA

2.1. A Szolgáltató jelen ÁVF szerinti Szolgáltatása keretében elsősorban a szerződött partnerei (a továbbiakban: „Szerződött Partner”) által forgalmazott termékek (a továbbiakban: „Termékek”) értékesítésének elősegítsége érdekében a Szerződött Partnerek ajánlatait, hirdetéseit jeleníti meg a Weboldalon, mint egy online piactéren, továbbá lehetőséget biztosít a Felhasználó részére, hogy a Termékeket a Szerződött Partnertől megvásárolja. Erre tekintettel a jelen ÁVF-ben foglalt, Szerződött Partnerekre vonatkozó ajánlatokat, rendelkezéseket a Szolgáltató, mint az egyes Szerződött Partnerek meghatalmazottja teszi közzé.

2.2. A fenti 2.1. pontban rögzítettekre tekintettel a Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy főszabályként jelen ÁVF alapján és tartalma szerint a Termékek megvásárlására irányuló szerződés a Szerződött Partner és a Felhasználó között jön létre. A Szolgáltató feladat és felelőssége ebben az esetben kizárólag az, hogy a Felhasználót és a Szerződött Partnert összekösse, a megrendeléshez szükséges adatokat összegyűjtse és a Szerződött Partner részére továbbítsa. A feladatköröknek és felelősségnek a Szolgáltató és Szerződött Partner megosztásával kapcsolatos részletes információ jelen Szerződés 15.13. pontjában található.

2.3. A fenti 2.1. és 2.2. pontban írtaktól eltérően, egyesesetekben a Termékek forgalmazója maga a Szolgáltató, így ebben az esetben a Termékek megvásárlására irányuló szerződés a Felhasználó és a Szolgáltató között jön létre. A Szolgáltató a Termékekkel kapcsolatosan közzétett ajánlatok mellett a „Legfontosabb információk” pontban minden esetben feltűnteti az adott Termék forgalmazóját, így a Felhasználó még a megrendelés leadása, azaz a szerződés létrejötte előtt meggyőződhet arról, hogy a jogviszony tényleges kivel jön létre.

2.4. A megrendeléssel a Felhasználó elismeri, hogy a jelen ÁVF-ben írtakat megismerte, áttanulmányozta, megértette, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Felhasználó kötelessége és felelőssége, hogy a Weboldal használata és a Szolgáltatás igénybevétele előtt figyelmesen olvassa el jelen ÁVF-et, mert ennek elmaradása nem jelenti azt, hogy az ÁVF-ben foglaltak ne lennének irányadóak a felek jogviszonyára. Az ÁVF ezen felül tájékoztatást nyújt a Weboldal működéséről a Weboldal azon érdeklődő látogatói számára is, akik nem válnak Felhasználóvá.

2.5. Az ÁVF kiterjed valamennyi a Weboldalon keresztül nyújtott Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználóra. A Szolgáltató az ÁVF változtatásának jogát fenntartja, az ÁVF legfrissebb változata a nyitólap tetején elhelyezett „Így működik” gombra kattintást követően vagy a nyitólap alján elhelyezett ‘Vásárlási Feltételek’ linkre kattintva érhető el. Az ÁVF változásairól a Szolgáltató külön értesítést nem küld, és nem tesz közzé, az ÁVF aktuális állapotát a Felhasználónak kell figyelemmel kísérnie. Az adott megrendelésre a megrendelés leadásának időpontjában hatályos ÁVF rendelkezései vonatkoznak.

3. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE, REGISZTRÁCIÓ, A MEGRENDELÉS FOLYAMATA

3.1. A Weboldalt bárki szabadon látogathatja, anélkül, hogy a Szolgáltatást igénybe venné. Amennyiben azonban a Felhasználó a Szolgáltatást igénybe kívánja venni, úgy ahhoz jelen ÁVF és a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatójának elfogadása szükséges a 3.6.9. pontban részletezett módon.

3.2. A hatályos jogszabályi rendelkezésekre tekintettel kiskorú, vagy akinek cselekvőképessége az adásvétel tekintetében, vagy teljeskörűen kizárt, kizárólag törvényes képviselője beleegyezésével, vagy útján veheti igénybe a Szolgáltatást. Ezen feltétel teljesítése a Felhasználó kötelessége és felelőssége, tekintettel arra, hogy a Szolgáltatónak nincs módja ezen feltételek meglétének egyedi vizsgálatára. Az ÁVF elfogadásával a Felhasználó egyúttal kijelenti, hogy az előbbi kizáró okok vele szemben nem állnak fenn.

3.3. A Weboldalon megvételre kínált Termékek értékesítése kizárólag fogyasztók valamint a Szolgáltató, illetve a Szerződött Partner tevékenységétől eltérő vállalkozások, mint végfelhasználók részére történik, azzal, hogy a végfelhasználók nem jogosultak a Termékeket tovább, illetve újra értékesíteni, amelyre tekintettel a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy ne fogadjon el olyan szerződéses ajánlatot, amelynél gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy újra-, illetve tovább-értékesítés céljából történt az ajánlattétel.

3.4. A Termékek kizárólag az egyéni felhasználáshoz szükséges mennyiségben kerülnek értékesítésre. Erre, valamint a rendelkezésre álló készlet végességére tekintettel a Szolgáltató az egyes Termékek esetében korlátozhatja az egy és ugyanazon megrendelés keretében megvásárolható darabszámot.

3.5. Regisztráció

3.5.1. Ahhoz, hogy a Felhasználó a Szolgáltatást igénybe vegye nincs szükség a Weboldalon történő regisztrációra, azonban a lehetőség bármelyik Felhasználó számára adott, hogy a későbbiekben kényelmesen, a felhasználói fiókjába belépve, pár kattintással adhassa le megrendeléseit.

3.5.2. Regisztrációra bármely megrendelés során lehetőség van, a megrendelési folyamat végén a „Regisztrálok” jelzés mellett elhelyezett jelölőnégyzet kipipálásával. A regisztráció azonban csak az adott vásárlási folyamat befejezésével, azaz a „Megveszem” gombra kattintással lesz végleges.

3.5.3. A regisztrációval a Felhasználónak a megrendelési folyamat során megadott, a jelen ÁVF 3.6.7. pontjában megadott adatai kerülnek elmentésre, így egy következő megrendelés során, a Felhasználó a fiókjába történő belépéssel könnyedén előhívhatja azokat, ezzel is meggyorsítva a megrendelés folyamatát. A regisztrációhoz megadott személyes adatoknak a személyazonosító okmányban írtakkal egyezőnek kell lenniük, mely a Felhasználó kizárólagos felelőssége, csakúgy, mint a megadott adatok helyességének ellenőrzése.

3.5.4. A fiókba történő belépéshez használható felhasználónév az az e-mail cím, amit a Felhasználó azon megrendelés során megad, amikor a regisztrációt is kezdeményezi.

3.5.5. A felhasználói fiókba történő belépéshez szükséges első jelszót a Szolgáltató rendszere automatikusan generálja, melyet a regisztrációt visszaigazoló e-mailben közöl a Felhasználóval. Az automatikusan generált jelszót a visszaigazoló e-mailben szereplő linkre kattintva a Felhasználó bármikor megváltoztathatja. A Szolgáltató javasolja, hogy a Felhasználó által beállított jelszó a fiókjának biztonsága érdekében legalább 8 karakterből álljon, ne legyen túl általános (pl. asdf1234) és tartalmazzon kis és nagy betű(ke)t, számo(ka)t és speciális karakter(eke)t (pl. !; ?; +).

3.5.6. A Felhasználó felelős azért, hogy a fiókba történő belépéshez szükséges e-mail címét és jelszavát olyan módon tárolja, hogy ahhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá. A Felhasználó köteles a Szolgáltatót minden esetben haladéktalanul értesíteni, amennyiben a fiókjába történt illetéktelen behatolást észlel.

3.5.7. A regisztrációval a Felhasználó hozzájárul, hogy a vásárláshoz szükséges és megadott adatait a Szolgáltató tárolja.

3.5.8. A Felhasználó a Regisztrációját az [email protected] e-mail címre küldött üzenet útján bármikor törölheti. Amennyiben a Felhasználó a felhasználói fiókjába a regisztrációtól vagy egy adott megrendelés leadásától számított 1 (egy) évig nem jelentkezik be, úgy a Szolgáltató a regisztrációt automatikusan törli.

3.6. A vásárlás menete

3.6.1. A Szolgáltató a Weboldalon közzéteszi az egyes Termékek megvásárlására vonatkozó ajánlatokat. A Szolgáltató az ajánlatokban feltűnteti a Termékek megnevezését, képét, lényeges tulajdonoságait (Legfontosabb infók), ajánlott fogyasztói árukat (további információ az 5.1.5. pontban található) és az úgynevezett Amigakeszlettart árat, amelyen a Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével a Terméket megvásárolhatja, továbbá egy visszaszámlálót, amely jelzi, hogy a Termék mennyi ideig érhető el a Weboldalon és az egyes Felhasználók által leadott megrendelések számát. A Szolgáltató ezen kívül feltűnteti a Termékek kiszállításának várható időtartamát, a Termékre vonatkozó garancia (jótállás) időtartamát, a szállítás díját és a Termék forgalmazójának nevét, valamint ügyfélszolgálatának elérhetőségét és egyéb elérhetőségeit (Feltételek).

3.6.2. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a Weboldalon az egyes Termékekről közzétett képek és a kiszállításra kerülő Termék között – lényegi tulajdonságokat nem érintő – eltérések lehetnek.Az eltérés oka egyrészt a Weboldalon közzétett képek elkészítésekor használt megvilágítás, továbbá a Felhasználó által használt eszköz (telefon, laptop, asztali számítógép tablet) kijelzőjének felbontásából adódhat, továbbá a Termékekről közzétett képek bizonyos esetekben nem tükrözik azok tényleges méretét vagy egyéb hasonló tulajdonságát. Sok esetben továbbá a Termékek fotói illusztrációként konkrét élethelyzetben kerülnek bemutatásra, így az eltérés ebből is adódhat. Az előbbiekre tekintettel a Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy amennyiben egy adott Termék több változatban (pl. színben) kapható, úgy a Szolgáltató nem tudja garantálni, hogy a Felhasználó a kívánt változatban kapja meg a megrendelt Terméket, mivel azok csak a készlet erejéig elérhetőek, így előfordulhat, hogy a Felhasználó által kívánt változat már nem áll rendelkezésre.

3.6.3. A közzétett ajánlatokat a Felhasználó a Weboldalon lista vagy ikonos elrendezésben tekintheti meg, ennek beállítását a Felhasználó szabadon módosíthatja a „Nézet” menüpont mellett elhelyezett piktogramokkal. Az ikonos elrendezés választása esetén ahhoz, hogy a Felhasználó egy adott Termékkel kapcsolatosan a fenti 3.6.1. pontban írt részletes információkat előhívhassa és megtekinthesse, először a „Megnézem” gombra kell kattintania. A Felhasználó a közzétett ajánlatokat rendezheti továbbá a legnépszerűbb (vásárlások száma alapján), legújabb (a közzététel időpontja alapján), valamint ár szerint növekvő vagy csökkenő sorrendben, amire a „Rendezés” legördülő menü útján van lehetőség. Végezetül a „Top termékek” legördülő menüben a Szolgáltató listázza azon Termékeket, melyekkel kapcsolatosan a legtöbb megrendelés érkezett.

3.6.4. A Szolgáltató lehetővé teszi a Felhasználó számára továbbá, hogy az egyes ajánlatokat termék kategóriánként megszűrje a „Kategóriák” legördülő menüben, de amennyiben a Felhasználót egy kifejezett terméktípus érdekli, úgy szabadszavas kereső útján a „Mit keresel?” szövegdobozba kattintva rákereshet, ahol a Szolgáltató listázza az adott terméktípusba tartozó Termékeket, illetve keresési javaslatot is tesz.

3.6.5. A Felhasználó a megvásárolni kívánt Termékeket a „Kell nekem!” gombra kattintással helyezheti a kosárba. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy mivel az egyes Termékek forgalmazója eltérhet, így egy megrendelési folyamat során egyetlen Termék megrendelésére van lehetőség. Amennyiben a Felhasználó több Terméket kíván megrendelni, úgy azt külön leadott megrendelések útján lehetséges.

3.6.6. A kosárban a Felhasználó a „+” (plusz) és a „-” (mínusz) gombokkal módosíthatja a Termék darabszámát. A Szolgáltató rendszerüzenet formájában értesíti a Felhasználót, amennyiben az adott Termékből a maximális megvásárolható darabszámot elérte.

3.6.7. A megrendelési folyamat folytatásához szükséges, hogy a Felhasználó megadja a megrendeléshez szükséges adatait, így teljes nevét, e-mail címét és telefonszámát, szállítási címét (irányítószám, város, utca és házszám) és amennyiben eltér, úgy számlázási címét. A számlázási cím alapértelmezettként megegyezik a szállítási címmel. Amennyiben a Felhasználó a szállítási címtől eltérő számlázási címet kíván megadni, úgy ahhoz „A számlázási és szállítási cím megegyezik” jelölőnégyzetben alapértelmezettként elhelyezett pipát ki kell kapcsolnia, hogy a jelölőnégyzet üres legyen. A jelölőnégyzet üressé tétele után egy új menü jelenik meg, ahol a Felhasználó választhat, hogy magánszemélyként vásárol vagy a számlát cégre szeretné kiállíttatni. Magánszemélyként történő megrendelés esetén a számlázási név és cím (irányítószám, város, utca és házszám), cégként történő megrendelés esetén pedig a cégnév és székhelycím (irányítószám, város, utca és házszám), továbbá adószám megadása szükséges. Amennyiben a Felhasználó rendelkezik regisztrációval, a megrendelési adatok könnyedén betölthetőek a fiókba történő belépés útján, azonban a Felhasználónak ebben az esetben is lehetősége van, hogy a betöltött adatokat módosítsa.

3.6.8. A fenti 3.6.7. pontban rögzített adatok megadását követően választhat a Felhasználó a kívánt szállítási és fizetési módok között. A szállítási módokról részletes tájékoztató jelen ÁVF 6. pontjában, míg a fizetéssel kapcsolatos részletes információ az 5. pontban található.

3.6.9. A megrendelési folyamat véglegesítéséhez, illetve elküldéséhez a jelen ÁVF és a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatójának rendelkezéseit elfogadó jelölőnégyzet bepipálása és a „Megveszem” gombra kattintás szükséges. A választott fizetési módtól függően a megrendelési folyamat vagy lezárul vagy bakkártyás fizetés választása esetén a Felhasználó átirányításra kerül a bankkártyás fizetési oldalra. Ez utóbbi esetben a megrendelési folyamat véglegesen a bankkártya adatok megadását és a „Fizetés” gombra történő kattintás szükséges. Amennyiben ezt a Felhasználó elmulasztja vagy a fizetés bármely okból meghiúsul, úgy erről a Szolgáltató e-mailben értesíti a Felhasználót. Az előbbi esetben a megrendelés befejezetlen és az sem a Szolgáltató, sem a Szerződött Partner számára semmilyen kötelezettséget nem keletkeztet, így amennyiben a Felhasználó a Terméket ténylegesen meg kívánja rendelni, úgy arra csak egy új megrendelési folyamat elindításával van lehetősége. A Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli, ha az előbbiek következtében az újabb megrendelés leadásakor a korábban megrendelni kívánt Termék már nem elérhető.

3.6.10. A Felhasználó tudomásul veszi és jelen ÁVF elfogadásával elfogadja, hogy a „Megveszem”, illetve „Fizetés” gombra kattintással a Weboldalon közzétett, az adott Termék megvásárlására vonatkozó ajánlatot elfogadja, mely számára fizetési kötelezettséget keletkeztet. Erről a körülményről a Szolgáltató a Felhasználót a megrendelés leadása előtt értesíti.

3.6.11. A megrendelés elküldését követően a Szolgáltató visszaigazoló e-mailt küld a Felhasználó részére a megrendelés során megadott e-mail címére, melyben feltűnteti a megrendelés szempontjából lényeges valamennyi információt, így a Termék nevét, darabszámát, vételárát, szállítási módot és díját, garancia idejét, szállítási időt, a forgalmazó nevét és elérhetőségét, illetve a fizetés módját, továbbá a Felhasználó személyes és szállítási, valamint számlázási adatait.

4. A SZOLGÁLTATÁS ELÉRHETŐSÉGE, MÓDOSÍTÁSA, FELFÜGGESZTÉSE, MEGSZŰNÉSE

4.1. Annak ellenére, hogy a Szolgáltató célja, hogy a Szolgáltatáshoz a Felhasználó mindig hozzáférjen, ezt nem tudja garantálni. A Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó elfogadja és tudomásul veszi, hogy előfordulhatnak bizonyos esetek, amikor azt nem tudja elérni és nem tudja a Szolgáltatást igénybe venni. Az ilyen esetekről – amennyiben lehetséges – a Szolgáltató a Felhasználót időben tájékoztatja, azonban az ilyen esetek előfordulásáért nem vállal felelősséget, akkor sem, ha a Felhasználó oldalán ez adatvesztéssel járt vagy a Felhasználónak bármilyen kára keletkezett.

4.2. A Szolgáltató – a jogszabályok által részére előírt kötelezettségeken túlmenően – nem vállal felelősséget és nem garantálja, hogy a Szolgáltatás a Felhasználó igényeinek megfelel, annak biztosítása folyamatos vagy, hogy hibáktól mentes azzal együtt, hogy ezen feltételek biztosításáért a Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz. Az előbbiek miatt a Felhasználó semmilyen igényt nem jogosult a Szolgáltatóval szemben támasztani.

4.3. A Szolgáltatást a Szolgáltató a Felhasználó lehető legmagasabb szintű kiszolgálása érdekében folyamatosan javítja és fejleszti, bármikor újabb funkciókkal bővítheti, ugyanakkor azokat bármikor korlátozhatja, felfüggesztheti vagy akár meg is szüntetheti. Amennyiben a Felhasználó úgy dönt, hogy a Szolgáltatás használatával felhagy, azt saját belátása szerint szabadon megteheti, azonban ez esetben a Szolgáltatóval szemben semmilyen igényt nem támaszthat. Az előbbi vonatkozik arra az esetre is, amikor a Szolgáltató saját döntése alapján a Szolgáltatást korlátozza, felfüggeszti vagy megszűnteti.

5. DÍJSZABÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK

5.1. Általános rendelkezések, árak

5.1.1. A Felhasználó jelen Szerződés rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevétele, azaz a Weboldalon elérhető Termékek megrendelése esetén, a „Megveszem” gombra kattintással a Felhasználónak díjfizetési kötelezettsége keletkezik.

5.1.2. A Termékek vételára minden esetben magyar forintban (Ft, HUF) kerülnek feltűntetésre és az árak magukban foglalják a fizetendő általános forgalmi adót is, melyet a Szolgáltató külön is jelezt a Felhasználó részére. A Szolgáltató semmilyen esetben sem köteles általános forgalmi adó visszatérítésére.

5.1.3. A vételár magában foglalja a Termékek vételárát és a csomagolás költségeit, azonban nem foglalja magában a szállítással kapcsolatosan felmerülő díjakat. A szállítási díjakat a Szolgáltató a 6.1.12. pont szerint minden esetben feltűnteti, arról a Felhasználó még a megrendelés leadása előtt tájékozódhat.

5.1.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága és körültekintése ellenére bármely okból (pl. rendszerhiba) hibás vételár, szállítási díj stb. kerül feltüntetésre, akkor a Szolgáltató, illetve ez alapján a Szerződött Patner nem köteles a Termékeket a hibás áron biztosítani, hanem felajánlhatja a Felhasználónak a helyes és tényleges áron történő teljesítést, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától. Amennyiben a Felhasználó elállással nem él, úgy köteles a Termékek tényleges, a Szolgáltató által megjelölt vételárát megfizetni.

Hibás díjnak minősül különösen, de nem kizárólagosan:
• nyilvánvalóan téves, irreális összeg, ami a Szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott árától jelentősen eltér;
• esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0" Ft-os vagy „1" Ft-os díj;
• egyéb feltűnő értékaránytalanságot mutató összeg

A Szolgáltató az adatbeviteli hibákból, téves, hibás stb. árfeltüntetésből eredő felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja.

5.1.5. A Szolgáltató a Termékek vételára mellett feltűnteti a Termékek ajánlott fogyasztói árat és az úgynevezett „Amigakeszlettart árat”, mely utóbbi a Termékeknek a Weboldalon elérhető Felhasználó által fizetendő vételárát jelenti, amelyen a Felhasználó a Terméket ténylegesen megvásárolhatja. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Termékek ajánlott fogyasztói ára a Termékek forgalmazója által a Szolgáltatóval közölt ajánlatban szereplő ajánlott fogyasztói ár alapján kerül meghatározásra. Az ajánlott fogyasztói ár szempontjából a Szolgáltató az előbbiek szerint meghatározott árnak, a Termékek Weboldalon történő közzétételének napján elérhető értékét tekinti.

5.1.6. Amennyiben a fizetésre nem a megrendelés leadásával egyidejűleg kerül sor, úgy a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Szerződött Partner, illetve amennyiben a Termék forgalmazója a Szolgáltató, úgy a Szolgáltató a vételár teljeskörű megfizetéséig a Terméken a tulajdonjogát fenntartja.

5.2. Fizetés

5.2.1. A Felhasználó a Termékek vételárát, illetve a szállítási költséget az alábbiak szerint fizetheti meg:
a) utánvét;
b) banki átutalás
c) bankkártyás fizetés

A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy az egyes Termékek esetében a fizetés választható módja eltérő lehet.

5.2.2. Utánvétes fizetés

5.2.2.1. Utánvétes fizetési mód választása esetén a Vásárló a vételárat és a szállítás díját utólagosan fizeti meg készpénzben vagy – amennyiben a szállítást teljesítő szolgáltató lehetővé teszi – bankkártyával a kiszállítás napján a kiszállítást teljesítő futárnak. Amennyiben a Felhasználó a Termékek vételárát és a szállítási díjat bankkártyával kívánja rendezni, úgy kérjük a szállítást megelőzően érdeklődjön a szállítást teljesítő partnerénél a bankkártyás fizetés lehetőségéről.

5.2.2.2. Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy készpénzes fizetés esetén lehetőleg a pontos összeget készítsék elő fizetéshez.

5.2.2.3. Amennyiben a Felhasználó meggondolja magát és utólag mégsem utánvéttel kívánja a fizetési kötelezettségét teljesíteni, úgy köteles ezt a Szolgáltató részére haladéktalanul jelezni az [email protected] e-mail címen. Ebben az esetben a Felhasználó kizárólag banki átutalás fizetési módra térhet át. Az előre, bankkártyával történő fizetésre azonban ebben az esetben sincs utólag lehetőség. Amennyiben a Termékek a szállítást végző szolgáltató részére már átadásra kerültek, úgy más fizetésre módra történő áttérésre nincs lehetőség.

5.2.3. Fizetés banki átutalással

5.2.3.1. Amennyiben a Felhasználó ezt a fizetési módot választja, úgy a Szolgáltató a megrendelést visszaigazoló e-mailben tájékoztatja a Felhasználót arról a bankszámlaszámról, amelyre történő átutalással a Felhasználó fizetési kötelezettségének eleget tehet.

5.2.3.2. Ahhoz, hogy a Szolgáltató a fizetést beazonosíthassa a Felhasználónak a banki átutalás közleményében a visszaigazoló e-mailben szereplő rendelésszámot kell megadnia.

5.2.3.3. Amennyiben a Felhasználó meggondolja magát és utólag mégsem banki átutalás útján kívánja a fizetési kötelezettségét teljesíteni, úgy köteles ezt a Szolgáltató részére haladéktalanul jelezni az [email protected] e-mail címen. A Felhasználó azonban utólagosan is csak utánvétes fizetési módra térhet át, az előre, bankkártyával történő fizetés a megrendelés leadását követően nem választható.

5.2.3.4. Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy banki átutalásos fizetés választása esetén a Szolgáltató kizárólag akkor teljesíti a megrendelést, ha vásárlás összege a bankszámláján jóváírásra került. Amennyiben a Felhasználó a banki átutalással történő fizetési kötelezettségének a megrendelés leadását követő 8 napon belül nem tesz eleget, úgy a Szolgáltató nem garantálja, hogy a megrendelt Termék(ek) a tényleges fizetés időpontjában elérhetőek. Amennyiben a tényleges fizetés időpontjában az adott Termék(ek) már nem elérhető)ek), úgy a Szolgáltató a Felhasználó által fizetett összeget automatikusan visszatéríti. A Felhasználó fizetési késedelméből eredő szállítási vagy egyéb késedelemért, illetve a teljesítés elmaradásáért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.

5.2.4. Bankkártyás fizetés

5.2.4.1. Bankkártyás fizetés esetén a Felhasználó bármely bank által kibocsátott Mastercard, Maestro, Visa, Visa Electron és American Express bankkártyával teljesítheti fizetési kötelezettségét.

5.2.4.2. Bankkártyás fizetés választása esetén a Vásárló a “Megveszem” gombra történő kattintás után átirányításra kerül a Szolgáltató bankszámláit vezető CIB Bank Zrt. fizetési felületére.

5.2.4.3. A Felhasználó ezen fizetési mód választása esetén a fizetéshez használt bankkártya adatait nem közvetlenül a Szolgáltató részére adja meg, hanem azokat a CIB Bank Zrt. biztonságos fizetési rendszere dolgozza fel. A Szolgáltató a CIB Bank Zrt. rendszerből csupán a Felhasználó által kezdeményezett fizetés beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adatokat látja, hogy ellenőrizni tudja a fizetési kötelezettség teljesítésének megtörténtét.

5.2.4.4. Tekintettel arra, hogy a CIB Bank Zrt. rendszeren keresztül teljesített fizetés esetén a vásárlás összege szinte azonnal terhelésre kerül a Felhasználó által megadott bankkártyához tartozó bankszámlán, így más fizetési módra történő áttérés nem lehetséges és a Szolgáltató – a Felhasználó általi elállás esetét kivéve – nem köteles a teljesített vételárat, illetve szállítási díjat visszafizetni.

5.2.5. Az online fizetések (online bankkártyás fizetés vagy banki átutalás) esetében a Szolgáltató nem felel a Felhasználónál felmerülő bármely olyan többletköltségért, amely a Felhasználó által választott fizetési módtól, vagy a Felhasználó kártyakibocsátó bankjától függ (különösen, de nem kizárólagosan devizaárfolyam, egyéb költségek). A Felhasználó felelős a kiválasztott fizetési mód kiválasztásából eredő következményekért.

5.2.6. A Termékek vételárát és a szállítási díjat a Felhasználó – a forgalmazó személyétől függetlenül – minden esetben a Szolgáltató részére fizeti meg. Az előbbiekre tekintettel amennyiben a Termékek forgalmazója a Szerződött Partner, a Felhasználó a fizetési kötelezettségét a Szolgáltató irányába teljesíti. A Szolgáltató a Szerződött Partnerekkel kötött megállapodás alapján jogosult arra, hogy a Termékek vételárát a Felhasználóktól – az idegen pénzeszköz kezelés szabályai szerint – begyűjtse és kezelje. A Szerződött Partnerekkel kapcsolatos elszámolás a Szolgáltató kötelezettsége, a Felhasználót ezzel kapcsolatosan semmilyen kötelezettség nem terheli, amennyiben a vételárat, illetve a szállítási díjat megfizette, úgy azt a Szerződött Partner utólagosan tőle nem követelheti.

5.2.7. A fenti 5.2.6. pontban írtakra tekintettel amennyiben a Szolgáltatónak vagy a Szerződött Partnernek a Felhasználó felé bármilyen visszafizetési kötelezettsége keletkezik, úgy azt a Szolgáltató teljesíti, mely alól kivételt képez az az eset, amikor a Felhasználó a Szerződött Partnerrel, mint forgalmazóval szemben szavatossági igényét érvényesíti.

5.3. Számlázás

5.3.1. A Termékek vásárlásával kapcsolatban a számviteli és az adójogszabályok által előírt rendben minden esetben számla kerül kibocsátásra, amely a Felhasználó részére átadásra kerül. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy amennyiben a Termékek forgalmazója nem a Szolgáltató, hanem a Szerződött Partner, úgy a számla kiállítására és a Felhasználó részére történő megküldésére a Szerződött Partner köteles, így a számlázással kapcsolatban ebben az esetben a Felhasználó a Szerződött Partnerhez fordulhat bármilyen esetleges igényével.

5.3.2. A számla Felhasználó részére történő megküldése, illetve átadása történhet a kiszállítással egyidejűleg, mely esetben a számla papír alapon a Termékekhez mellékelve kerül átadásra. Amennyiben a Szolgáltató vagy a Szerződött Partner a számláját elektronikusan állítja ki, úgy azt a vonatkozó jogszabályok által meghatározott időtartamon belül e-mail útján küldik meg a Felhasználó részére, a megrendelés során megadott e-mail címre. A számla megküldése történhet a megrendelést visszaigazoló e-mail mellékleteként is. Amennyiben a Szolgáltató vagy a Szerződött Partner a számláját elektronikus úton állítja ki, a Felhasználó a jelen Szerződés rendelkezéseinek elfogadásával kijelenti, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 175. § (3) bekezdés b) pontjával összhangban hozzájárul az elektronikus számla alkalmazásához.

6. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK, ÁTVÉTEL

6.1. Általános szállítási feltételek

6.1.1. A megrendelt Termékek kiszállítása főszabály szerint Magyarország területén lehetséges. A külföldre történő szállításra vonatkozó rendelkezéseket a 6.2. pont tartalmazza. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy az egyes Termékek esetében a szállítás, illetve átvétel választható módja eltérő lehet.

6.1.2. Függetlenül attól, hogy a Termékek forgalmazója a Szolgáltató vagy a Szerződött Partner, a Termékek kiszállítását az előbbieken kívüli harmadik fél szolgáltató teljesíti. A Felhasználó jelen ÁVF rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi, hogy a szállításhoz szükséges adatai a kiszállítást végző szolgáltató részére továbbításra kerüljenek.

6.1.3. Tekintettel a fenti 6.1.2 pontban írtakra, mivel arra sem a Szolgáltatónak, sem a Szerződött Partnernek nincs ráhatása, a Felhasználónak nincs lehetősége arra, hogy a szállítás kívánt napját megadja. A Termékek mellett feltüntetett, a szállítás időpontjára vonatkozó adatok csupán tájékoztató jellegűek, azok sem a Szolgáltató, sem a Szerződött Partner részére nem keletkeztetnek kötelezettséget, illetve nem minősül kötelezettségvállalásnak részükről. Az előbbiektől függetlenül a Szolgáltató, illetve a Szerződött Partner mindent megtesz annak érdekében, hogy a Vásárló megrendelését mihamarabb teljesítse, azonban a kiszállítás időpontjáért nem tud felelősséget vállalni, a Felhasználó a szállításból eredő késedelemért sem a Szolgáltatóval, sem a Szerződött Partnerrel szemben semmilyen igénnyel.

6.1.4. A kiszállítás pontos időpontjáról minden esetben a kiszállítást végző szolgáltató értesíti a Felhasználót. A Felhasználó ezen értesítésből szerezhet tudomást a kiszállítást végző szolgáltató személyéről is.

6.1.5. A Szolgáltató javasolja, hogy a Felhasználó mindenképpen olyan szállítási címet adjon meg, ahol munkaidőben a futár biztosan megtalálja őt vagy a megbízottját.

6.1.6. A Szolgáltató az adatbeviteli hibák, elírás, téves cím megadása miatt adódó késedelemért nem tehető felelőssé. Amennyiben a Felhasználó a téves adatbevitelt a rendelés leadását követően észlel, úgy köteles Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni, mellyel egyidejűleg köteles a helyes adatokat is a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani. Ennek elmaradása esetén sem a Szolgáltatót, sem a Szerződött Partnert semmilyen felelősség nem terheli.

6.1.7. A Felhasználó jelen ÁVF elfogadásával tudomásul veszi, hogy amennyiben munkahelyének címére vagy egyéb lakóhelyétől eltérő címre kéri a Termékek kiszállítását és a kiszállítás időpontjában nem tartózkodik a megadott címen, úgy harmadik személy (recepciós, portás, munkatárs stb.) bevonásával is történhet a kézbesítés, azonban ezek magatartásaiért a Szolgáltató és a Szerződött Partner nem terheli felelősség.

6.1.8. Nem otthoni szállítási cím megadása esetén (pl. munkahely, egészségügyi intézmény, szálloda, kemping, nyaraló falu, idősek otthona stb.) az intézmény aktuális szabályzata szerint történik a kézbesítés. Ilyen helyre történő kézbesítés esetén kérjük a Felhasználót, hogy adja meg a szoba számát vagy egyéb a kézbesítés megkönnyítését segítő adatot. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy az ilyen helyekre a szállítások esetén a kézbesítés csak a recepcióig garantált.

6.1.9. Sem a Szolgáltatót, sem a Szerződött Partnert nem terheli felelősség, ha a megrendelést leadó Felhasználótól eltérő harmadik személy az átvételt megtagadja.

6.1.10. Különleges helyszínekre (pl. repülőtér, kikötő, vonat-buszállomás, egyéb közelebbről meg nem határozható hely stb.) sem a Szolgáltató, sem a kiszállítást végző futárszolgálat nem vállal kiszállítást.

6.1.11. Amennyiben a kézbesítés első megkísérlésének időpontjában a Felhasználó a megadott címen nem elérhető, úgy az ismételt kézbesítésre a kézbesítést végző szolgáltató szabályzata az irányadó, amely esetlegesen pótlólagos fizetési kötelezettséget is eredményezhet, így javasoljuk, hogy a Felhasználó – miután a kézbesítési szolgáltató személyéről a 6.1.4. pont szerint tudomást szerzett – ezekről tájékozódjon. Amennyiben a Felhasználó a Terméket az ismételt kézbesítéskor sem veszi át vagy az átvételt megtagadja, úgy a 7.10. és 7.11. pont rendelkezései megfelelően irányadóak.

6.1.12. Amennyiben az adott Termék esetében lehetséges, úgy a Felhasználó választhatja a Terméknek a Foxpost csomagküldési szolgáltató kihelyezett átvételi pontjaiban történő személyes átvételt. Ebben az esetben a Felhasználónak lehetősége van egy legördülő menüben kiválasztani a hozzá legközelebb eső vagy számára egyéb okból megfelelő átvételi pontot. A szállítás ilyen esetben a Felhasználó által megadott Foxpost átvételi pontig történik. Amint a megrendelt Termék az átvételi ponton átvehető, úgy a Foxpost értesítést küld a Felhasználó részére a megrendelés során megadott e-mail címére. A Foxpost szolgáltatásról további információ a https://foxpost.hu/ weboldalon érhetőek el.

6.1.13. A Termékek azok eredeti csomagolásában és esetleglegesen a Szolgáltató vagy a Szerződött Partner által biztosított további csomagolásban kerülnek kiszállításra. A csomagolás tartalmazza az adott Termékkel kapcsolatos kísérődokumentumokat (felhasználói útmutató, jótállási jegy stb.), melynek biztosításáról a forgalmazó, azaz vagy a Szerződött Partner vagy a Szolgáltató gondoskodik.

6.1.14. A szállítás annak választott módjától függetlenül díjköteles, melynek pontos összegét a Szolgáltató a megrendelés leadása előtt minden esetben feltűnteti, így a Felhasználó még annak leadása előtt meggyőződhet a fizetendő díjakról.

6.1.15. A Felhasználó köteles a megrendelt Termékek mennyiségi és minőségi megfelelőségét a kézbesítést, illetve átvételt követően késedelem nélkül ellenőrizni. Ennek keretében a Felhasználó a csomag kibontásával egyidejűleg köteles meggyőződni a Termékek észlelhető hibáiról, valamint arról, hogy a termék megfelel-e a rendelésben rögzített és visszaigazolt Terméknek, a megrendelt mennyiségnek. Amennyiben a kézbesítés futárszolgálattal történik, úgy a Felhasználó a kézbesítést végző futár jelenlétében a csomag kibontásakor észleli, hogy a Termék sérült, esztétikai vagy egyéb hibával rendelkezik, a Termékek átvételét megtagadhatja, és a Termékeket – az erre rendszeresített űrlap egyidejű kitöltésével – a futárral visszaküldheti.

6.1.16. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a Szerződött Partner egyedi döntése alapján – amelyre a Szolgáltatónak nincs ráhatása – lehetősége van arra, hogy az egyes megrendeléseket harmadik személyek útján teljesítse, így a megrendelt Termék ténylegesen nem azon személy által kerül a Felhasználó részére, aki a Weboldalon feltüntetésre került. Ilyen esetekben a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli, a Felhasználó vele szemben nem léphet fel azon indokból, hogy a teljesítést nem a Weboldalon feltüntetett Szerződött Partner teljesíti, hanem a Szerződött Partner megbízásából harmadik fél, tekintettel arra, hogy a harmadik fél és a Szerződött Partner közötti jogviszonyra a Szolgáltatónak ráhatása nincsen, és a harmadik személy, mint alvállalkozó magatartásáért a Szerződött Partner tartozik felelősséggel.

6.2. Szállítás külföldre

6.2.1. A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a Termékeket külföldi címre rendelje meg, melyhez az alábbi lépések betartása, illetve feltételek teljesülése szükséges.

6.2.2. Amennyiben a Felhasználó külföldre kíván Termékeket rendelni, úgy a vásárlási folyamat során az „Adatok megadása vásárláshoz” oldalon a szállítási cím „Város” mezőjében a város neve mellett meg kell adnia az országot is, ahonnan rendel (pl. Bécs (Ausztria)).

6.2.3. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a fenti 6.2.2. pontban kért információ megadása esetén sem tudja garantálni, hogy a Felhasználó által megadott címre a szállítás teljesíthető.

6.2.4. A fenti 6.2.3. pontban írtakra tekintettel, amennyiben a Felhasználó külföldi szállítási címet adott meg, úgy a Szolgáltató a megrendelés leadását követően felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval, hogy egyeztesse, hogy a szállítás a megadott külföldi címre teljesíthető-e, illetve amennyiben teljesíthető, úgy mivel a szállítási költség országonként és területenként eltérő lehet, így egyezteti az esetlegesen felmerülő további szállítási költségeket a célországba, illetve a szállítás egyéb paramétereit.

6.2.5. Amennyiben a Felhasználó a fentiek ismeretében a szállítást nem kívánja, úgy a Szolgáltató az elállás 7. pontjában részletezett szabályai szerint jár el, azaz a megrendelt Termékek vételárát és esetlegesen fizetett szállítási költséget a Felhasználó részére 14 napon belül visszatéríti. Ebben az esetben az elállás közlése minden esetben automatikusan határidőben megtettnek tekintendő.

6.2.6. Amennyiben a Felhasználó a szállítás költségeinek ismeretében a Termékek megrendelésére irányuló szándékát fenntartja, úgy köteles a szállítási díjat legkésőbb a szándékának kifejezését követő 14 napon belül banki átutalással teljesíteni. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a megrendelés teljesítésére kizárólag a szállítási díjak maradéktalan teljesítését követően kerül sor. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy amennyiben a többlet szállítási díjat a Felhasználó a fenti határidőben nem teljesíti, úgy azt a Szolgáltató a Felhasználó elállásaként értelmezi és a 6.2.5. pontban írtak szerint jár el.

6.2.7. A Felhasználó jelen ÁVF elfogadásával tudomásul veszi, hogy külföldre történő szállításnál utánvétes fizetésre nincs lehetőség, továbbá, hogy a célországban esetlegesen felmerülő adó, vám, járulék vagy egyéb hasonló fizetési kötelezettség teljesítéséért minden esetben a Felhasználó felel.

7. ELÁLLÁS A MEGRENDELÉSTŐL

7.1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) számú Kormány rendelet 20. § (1) bekezdése szerint és a (2) bekezdés alapján a Felhasználó a vásárlástól indokolás nélkül elállhat.

7.2. A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát
a) a Termék,
a) több Termék adásvételekor, ha az egyes Termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott Terméknek
c) több tételből vagy darabból álló Termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
d) ha a Terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a Felhasználó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A Felhasználó elállási nyilatkozata abban az esetben minősül határidőn belül megtettnek, amennyiben a nyilatkozatát a 14 napos határidő lejártát megelőzően elküldi.

7.3. Amennyiben a Termékek forgalmazója a Szolgáltató, úgy a Felhasználó az elállási jogát a Szolgáltató felé címzetten, amennyiben pedig a Termékek forgalmazó a Szerződött Partner, úgy a Szerződött Partner felé címzetten gyakorolhatja.

7.4. Amennyiben a Felhasználó a jogszabályban biztosított elállási vagy felmondási jogával élni kíván, úgy azt a jelen ÁVF mellékletét képező elállási nyilatkozat kitöltésével vagy az elállási szándékát jelző egyéb nyilatkozat megtételével és Szolgáltató részére történő megküldésével tudja gyakorolni. Amennyiben a Felhasználó az elállást nem a nyilatkozatminta útján közli, úgy a nyilatkozatnak tartalmaznia kell a megvásárolt Termékek megnevezését, a vásárlás, illetve átvétel időpontját, a Felhasználó nevét és címét és azt a számlaszámot, amelyre a Termékek vételárnak visszafizetését igényli.

7.5. A Felhasználó a Szolgáltatónak, mint forgalmazónak címzett elállási nyilatkozatát postán, vagy e-mail útján az alábbi címre tudja megküldeni:

Postacím: 1012 Budapest, Pálya utca 2. A. ép. fszt. 5.
E-mail: [email protected]

7.6. A Felhasználó a Szerződött Partnernek címzett elállási nyilatkozatát a Szolgáltató által a Weboldalon keresztül a Felhasználó rendelkezésére bocsátott elérhetőségeire küldheti meg. Amennyiben a Felhasználó a Szerződött Partnernek címzett elállási nyilatkozatát ennek ellenére a Szolgáltató részére küldi meg, úgy a Szolgáltató a Felhasználó nyilatkozatát a Szerződött Partner részére továbbítja és erről a tényről, valamint a Szerződött Partner elérhetőségeiről a Felhasználót értesíti. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy ilyen esetben amennyiben 14 napon belül nem érkezik meg a lemondó nyilatkozat a Szerződött Partner részére, abban az esetben a Szerződött Partner nem köteles a Felhasználó elállási nyilatkozatát figyelembe venni, tekintettel arra, hogy az részére 14 napon belül nem került megküldésre. Ilyen esetekben a Felhasználó semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel a Szolgáltatóval, illetve a Szerződött Partnerrel szemben.

7.7. Amennyiben a Felhasználó a megrendeléstől eláll, úgy a Szolgáltató vagy a Szerződött Partner a Termékek visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatéríti az általa teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a szállítási költséget. A Felhasználó a Termékeket az eredeti csomagolásukban köteles visszaküldeni, az összes tartozékkal együtt, és a számlát is mellékelnie kell. A Szolgáltató, illetve a Szerződött Partner kizárólag abban az esetben jogosultak a visszatérítés visszatartására, amennyiben a Termékek nem kerültek hiánytalanul visszaküldésre vagy azokon a rendeltetésszerű használatból eredő kopástól és elhasználódástól eltérő sérülést vagy hibát észlel.

7.8. A visszatérítés során a Szolgáltató vagy a Szerződött Partner az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, azzal, hogy utánvét esetén, amennyiben a Felhasználó készpénzben rendezte fizetési kötelezettségét, úgy a Felhasználó részére a visszatérítés banki átutalással történik, így a Felhasználónak az elállási nyilatkozatban a bankszámlaszámát is közölnie kell a Szolgáltatóval vagy a Szerződött Partnerrel. A visszatérítés jelen pontban szabályozott módjához a jelen ÁVF rendelkezéseinek elfogadásával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul. Bankkártyás fizetés esetén a Felhasználó által használt bankkártyára vagy banki átutalással történik visszatérítés. A visszatérítés módjától függetlenül a Felhasználót többletköltség nem terheli.

7.9. A Termékek visszaküldésével kapcsolatos költségek a Felhasználót terhelik.

7.10. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy amennyiben a megrendelt Termékeket – anélkül, hogy jogszabály alapján fennálló elállási szándékát a fentiek szerint közölné – nem veszi át, úgy azzal szerződésszegést követ el. A Felhasználó ezen magatartása nem minősül elállásnak.

7.11. A Felhasználó jelen ÁVF rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató vagy a Szerződött Partner jogosult vele szemben érvényesíteni a Felhasználó szerződésszegése következtében felmerült költségeket (pl. szállítási vagy tárolási költség).

8. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

8.1. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a jogszabályok alapján fennálló kellékszavatossági, termékszavatossági igényét, illetve jótállásból eredő jogait az alább részletezettek szerint a Termékek gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. Ennek megfelelően a Felhasználó a szavatossági és jótállásból eredő jogait abban az esetben gyakorolhatja a Szolgáltatóval szemben, amennyiben az adott Termékek forgalmazója a Szolgáltató, ellenkező esetben ezeket a jogokat a Felhasználó a Szerződött Partnerrel vagy a Termékek gyártójával szemben jogosult és köteles gyakorolni.

8.2. Kellékszavatosság

8.2.1. Milyen esetben élhet a Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

A Szolgáltató vagy a Szerződött Partner hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval vagy a Szerződött Partnerrel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szabályai (6:159-6:167. §) szerint.

8.2.2. Milyen esetben hibás a teljesítés?

A teljesítés hibás, ha a Termékek a teljesítés időpontjában nem felelnek meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, illetve a Szerződött Partner, ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Fogyasztó és vállalkozás, azaz a Felhasználó és a Szolgáltató vagy a Szerződött Partner közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

8.2.3. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

A Felhasználó – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató, illetve a Szerződött Partner számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy a Felhasználó igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a szerződéstől is elállhat. A Felhasználó saját maga, illetve a Szolgáltatón vagy Szerződött Partneren kívüli egyéb személlyel nem jogosult a hibát kijavítani, illetve kijavíttatni. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Felhasználó választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató vagy a Szerződött Partner adott okot.

8.2.4. Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó kellékszavatossági igényét?

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

8.2.5. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Attól függően, hogy ki minősül a Termékek forgalmazójának, a Felhasználó a Szolgáltatóval vagy a Szerződött Partnerrel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

8.2.6. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó igazolja, hogy a Termékeket a Szolgáltató vagy a Szerződött Partner nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

8.3. Termékszavatosság

8.3.1. Milyen esetben élhet a Felhasználó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog – mint amilyenek a Termékek is – hibája esetén a Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

8.3.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

8.3.3. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.3.4. Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

8.3.5. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti a Felhasználó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Felhasználó kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A Termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

8.3.6. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

• a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
• a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
• a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

A Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Azokban az esetekben, amikor azt külön jogszabály nem szabályozza a meghibásodás miatt kicserélt Termékekre a cserével a szavatossági idő nem kezdődik újra, illetve a cserélt alkatrész beszámítási értékét a Szolgáltató az éppen aktuális áron számolja.

8.4. Jótállás

8.4.1. Milyen esetben élhet a Felhasználó a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján – attól függően melyikük minősül forgalmazónak – a Szolgáltató vagy a Szerződött Partner jótállásra köteles.

A fenti jogszabály írja elő a jótállás biztosítását egyes rendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek és azok alkatrészei esetében, mint amilyenek a Termékek is lehetnek.

A jogszabály értelmében a jótállási idő:
a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év;
b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év;
c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

8.4.2. Milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg a Felhasználót a jótállás alapján?

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó Termékek esetén a Szolgáltató, illetve a Szerződött Partner jótállást nem vállal. A jótállási igény a fenti 8.4.1. pontban megjelölt jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

8.4.3. Mi a viszonya a jótállásnak más szavatossági jogokkal?

A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a fogyasztónak, azaz a Felhasználónak kedvezőbb a bizonyítási teher.

A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás alá eső rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

A jótállásra kötelezett vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a fogyasztóra nézve olyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás szabályai biztosítanak. Ezt követően azonban az önkéntes jótállás feltételei szabadon állapíthatóak meg, azonban a jótállás ebben az esetben sem érintheti a Felhasználó jogszabályból eredő - így köztük a kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását.

8.4.4. Három munkanapon belüli csereigény

Három munkanapon belüli cserteigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó tartós fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni, amely szerint, ha a Felhasználó 3 munkanapon belül érvényesíti a csereigényét, akkor a Szolgáltatónak vagy a Szerződött Partnernek ezt úgy kell értelmeznie, hogy a Termék az eladáskor már hibás volt és minden további nélkül a Terméket ki kell cserélnie, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

8.4.5. Mikor mentesülhet a kötelezett a jótállási kötelezettsége alól?

A Szolgáltató vagy a Szerződött Partner a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a jótállásból fakadó jogok a Felhasználót a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A Felhasználó jótállási, szavatossági igényét a Szolgáltató, illetve a Szerződött Partner vagy a Termék gyártója által kibocsátott jótállási jeggyel érvényesítheti, vagy a vásárlást bizonyító számla, nyugta felmutatásával.

A Termékeken található garanciacímke, illetve gyári azonosítók eltávolítása, olvashatatlansága, megsértése vagy annak kísérlete azonnal a jótállási, szavatossági kötelezettség megszűnését vonja maga után. A nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodások (így különösen égés, törés, repedés, vonali vagy hálózati túlfeszültség, elemi kár, villámcsapás, szándékos rongálás, elégtelen hűtés, helytelen vagy szakszerűtlen tárolás vagy szállítás, illetve nem felhatalmazott szervíz által végzett javítások, megbontások, átépítések stb. esetén a Szolgáltató, illetve a Szerződött Partner jótállási, illetve szavatossági kötelezettsége megszűnik.

Alkatrészek vásárlása esetén az azok közötti, illetve a már meglévő alkatrészekkel fennálló inkompatibilitási problémákra a Szolgáltató, illetve a Szerződött Partner jótállást, szavatosságot nem tud vállalni, különös tekintettel jogszabályi kötelezés hiányára.

Kérjük a Felhasználót, hogy a hibásnak vélt Termékkel együtt szolgáltassa vissza annak tartozékait is, mivel csere esetén a márkaszervíz kötelezheti a Szolgáltatót vagy a Szerződött Partnert a hiányzó alkatrészek árának megtérítésére, illetve bizonyos esetekben a cserét meg is tagadhatja.

9. FELELŐSSÉG ÉS ANNAK KORLÁTOZÁSA

9.1. A Szolgáltatás eléréséhez internet-hozzáférés szükséges. A Felhasználó a jelen ÁVF rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi, hogy az internetszolgáltató, a Szolgáltatás eléréséhez használt eszközön felhasznált internetkapcsolatért (például mobiladat-forgalomért) díjat számíthat fel, melynek megfizetése a Felhasználó kötelessége, ezért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

9.2. A Szolgáltató nem felelős a Szolgáltatás elérhetetlenségéért amennyiben azt:
• szerverhiba;
• a Felhasználó hardware-einek meghibásodása;
• az internetkapcsolat meghibásodása / elérhetetlensége
• bármely más a Szolgáltatónak nem felróható technikai hiba; vagy
• vis maior okozza

9.3. A Szolgáltató megfelelő és ésszerű technikai és biztonsági intézkedéseket alkalmaz a Szolgáltatás biztonságának megőrzése érdekében, hogy az vírusoktól, trójai programoktól vagy hasonló veszélyek ellen védett legyen és hibamentesen működjön. Bármennyire fejlett technológiát alkalmaz azonban, egyetlen biztonsági rendszer sem áthatolhatatlan. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy rendszerét a legújabb technikai eszközökkel (mind fizikai, mind szoftveres eszközökkel) védje, azonban műszaki szempontból nem garantálhatja, hogy rosszindulatú harmadik fél nem fürkészi ki a Felhasználó által a Szolgáltatásban megadott információkat, miközben azt továbbítja a Szolgáltató részére.

9.4. A Szolgáltatás működése korlátozásoknak és más problémáknak lehet kitéve az internet, a Felhasználó belső hálózata vagy más belső hálózatok és elektronikus kommunikációs megoldások használatának következményeként, ideértve a Felhasználó által használt hibás, nem csatlakoztatott vagy hatótávolságon kívüli, kikapcsolt vagy nem működő eszközöket. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az ilyen problémákból eredő késedelemért, hibákért, károkért vagy (adat)veszteségekért.

9.5. A Szolgáltató a megfelelő gondossággal kezeli a Weboldalon található információkat, azok jóhis

Bankkártyás fizetési tájékoztató

Webáruházunk a CIB Bank által biztosított biztonságos bankkártyás fizetési megoldást nyújtja vásárlóinak. A biztonságot az adatok szétválasztása alapozza meg. A Webáruház a megrendeléssel kapcsolatos információkat kapja meg a vásárlótól, a CIB Bank pedig kizárólag a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat a 128 bites SSL titkosítással ellátott fizetőoldalon. A fizetőoldal adattartalmáról a Webáruház nem értesül, azokat csak a CIB Bank érheti el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a Webáruház oldala tájékoztatja. A kártyás fizetéshez az Ön internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást.

A vásárolt áru/szolgáltatás ellenértéke, a kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül kártyaszámláján. Kérjük, olvassa el részletes tájékoztatónkat!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Üdvözöljük a Webáruházunkban, mely a CIB Bank biztonságos, internetes fizetési megoldásával működik!
Az alábbiakban röviden ismertetjük, hogy miképp intézheti biztonságos módon vásárlását.

Mire figyeljen a vásárláskor?

 • Olvassa el Webáruházunk ismertetőjét, a vásárlás kondícióit és a kiszállítás és a fizetés feltételeit!
 • Tanulmányozza át a Webáruház biztonsági feltételeit, hiszen ezzel garantálják az Ön adatainak biztonságát!
 • Tartsa nyilván a vásárlásával kapcsolatos adatait!
 • Tartsa nyilván a fizetéssel kapcsolatos tranzakciós adatait! (tranzakció azonosító, engedélyszám)
 • Biztosítsa, hogy titkos kártyaadataihoz illetéktelen személy soha ne férhessen hozzá.
 • Használjon olyan böngészőt, amely támogatja az SSL titkosításhoz szükséges opciót!

A biztonságról
Az SSL, a Secure Sockets Layer elfogadott titkosítási eljárás rövidítése. Bankunk rendelkezik egy 128 bites titkosító kulccsal, amely a kommunikációs csatornát védi. A VeriSign nevű cég teszi lehetővé a CIB Banknak a 128 bites kulcs használatát, amely segítségével biztosítjuk az SSL alapú titkosítást. Jelenleg a világ elektronikus kereskedelmének 90%-ában ezt a titkosítási módot alkalmazzák. A vásárló által használt böngésző program az SSL segítségével a kártyabirtokos adatait az elküldés előtt titkosítja, így azok kódolt formában jutnak el a CIB Bankhoz, ezáltal illetéktelen személyek számára nem értelmezhetőek.

Elfogadott kártyák
A CIB Bank internetes fizetési rendszere a Mastercard/Maestro, a VISA termékcsaládba tartozó VISA és VISA Electron (az Electronnál csak abban az esetben, ha azt a kibocsátó bank engedélyezi) bankkártyák használatát, valamint internetes használatra alkalmas webkártyával való fizetést teszi lehetővé.

Fizetés lépései

 1. Ön a Webáruház oldalán választja ki az árut/szolgáltatás melynek összegét bankkártyás fizetéssel kívánja teljesíteni.
 2. Ezt követően Ön átkerül a CIB Bank biztonságos fizetést garantáló oldalára, ahol a fizetés megkezdéséhez kártyaadatait szükséges kitöltenie.
 3. A kártyaadatok megadását követően a Fizetés gombra kattintva indíthatja el a tranzakciót
 4. A fizetést követően Ön visszatér a Webáruház oldalára, ahol a tranzakció eredményéről kap visszaigazolást.

A bankkártyával történő fizetés esetén a sikeres tranzakciót követően – ez a bankkártya érvényessége és a fedezet ellenőrzése utáni elfogadást jelenti –, a CIB Bank elindítja a Kártyabirtokos számlájának megterhelését az áru vagy szolgáltatás ellenértékével.

Amennyiben Ön nem kerül visszairányításra a fizetőoldalról a Webáruház oldalára, úgy a tranzakció sikertelennek minősül. Amennyiben a banki fizetőoldalon a böngésző „Vissza/Back” vagy a „Frissítés/Refresh” gombjára kattint, ill. bezárja a böngésző ablakot mielőtt visszairányításra kerülne az áruházba, a fizetés sikertelennek minősül.

Amennyiben a tranzakció eredményéről, annak sikertelensége esetén, okáról, részleteiről bővebben kíván tájékozódni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot számlavezető bankjával.

Kérdések és válaszok internetes kártyás fizetésről

Milyen típusú kártyákkal lehet fizetni?
A VISA és az Mastercard dombornyomott kártyáival, ill. egyes VISA Electron kártyákkal. A VISA Electron kártyák interneten történő használatának lehetősége a kártyát kibocsátó banktól függ. A CIB által kibocsátott VISA Electron típusú bankkártya használható interneten történő vásárlásra.

Mely bankok kártyái alkalmasak internetes fizetésre?
Minden olyan VISA és Mastercard/Maestro kártyával, mely internetes fizetésre a kártyakibocsátó bank által engedélyeztetve lettek, valamint a kifejezetten internetes használatra hivatott webkártyák.

Lehet-e vásárlókártyákkal fizetni?
Hűségpontokat tartalmazó, kereskedők/szolgáltatók által kibocsátott pontgyűjtő kártyákkal nem lehet interneten fizetni.

Lehet-e co-branded kártyákkal fizetni?
Bármilyen olyan co-branded kártyával lehetséges fizetni, mely internetes fizetésre alkalmas MasterCard vagy VISA alapú kártya.

FIZETÉS FOLYAMATA

Hogyan működik az online fizetés banki háttérfolyamata?
A vásárló a kereskedő/szolgáltató internetes oldalán a bankkártyás fizetési mód választását követően a fizetést kezdeményezi, melynek eredményeként átkerül a Bank biztonságos kommunikációs csatornával ellátott fizetőoldalára. A fizetéshez szükséges megadni kártyaszámát, lejárati idejét, és a kártya hátoldalának aláíráscsíkján található 3 jegyű érvényesítési kódot. A tranzakciót Ön indítja el, ettől kezdve a kártya valós idejű engedélyezésen megy keresztül, melynek keretében a kártyaadatok eredetisége-, fedezet-, vásárlási limit kerül ellenőrzésre. Amennyiben a tranzakció folytatásához minden adat megfelel, a fizetendő összeget számlavezető (kártyakibocsátó) bankja zárolja a kártyáján. Az összeg számlán történő terhelése (levonása) számlavezető banktól függően néhány napon belül következik be.

Miben különbözik az internetes kártyás vásárlás a hagyományostól?
Megkülönböztetünk kártya jelenlétével történő (Card Present) és kártya jelenléte nélküli (Card not Present) tranzakciókat. A Card Present tranzakció POS terminál eszköz segítségével történik. A kártya lehúzását és a PIN kód beütését követően a terminál kapcsolatba lép a kártyabirtokos bankjával, az engedélyező központon keresztül, és a kártya típusától, illetve a kártya kibocsátójától függően a VISA vagy MasterCard hálózaton keresztül. Itt megtörténik az érvényesség és fedezetvizsgálat (authorizáció). Az előbbi útvonalon visszafelé haladva a POS terminál (illetve a kereskedő) megkapja a jóváhagyást vagy elutasítást. A vásárló aláírja a bizonylatot. A Card not Present olyan tranzakció, melynek lebonyolításakor a bankkártya fizikailag nincs jelen. Ide tartoznak a levélben, telefonon, illetve az elektronikus úton (internet) lebonyolított tranzakciók, amelyek esetében a vásárló (kártyabirtokos) a tranzakciót biztonságos (128 bites titkosítású) fizetőoldalon bekért kártyaadatok megadásával indítja. A sikeres tranzakcióról Ön kap ún. engedélyszámot, mely megegyezik a papír alapú bizonylaton található számmal.

Mit jelent a foglalás?
A tranzakciót a bank tudomására jutásakor azonnal foglalás (zárolás) követi, hiszen a tényleges terheléshez előbb a hivatalos adatoknak be kell érkezniük, mely néhány napot igénybe vesz és az alatt a vásárolt összeg újra elkölthető lenne. Ezért a foglalással a levásárolt vagy felvett pénzt elkülönítik, foglalás alá teszik. A foglalt összeg hozzátartozik a számlaegyenleghez, azaz jár rá kamat, de még egyszer nem költhető el. A foglalás biztosítja azon tranzakciók visszautasítását, melyre már nincs fedezet, noha a számlaegyenleg erre elvben még lehetőséget nyújtana.

SIKERTELEN FIZETÉSEK ÉS TEENDŐK

Milyen esetben lehet sikertelen egy tranzakció?
Általában a kártyát kibocsátó bank (tehát ahol az ügyfél a kártyát kapta) által el nem fogadott fizetési megbízás; de bankkártya használat esetében ez lehet olyan okból is, hogy távközlési vagy informatikai hiba miatt az engedélykérés nem jut el a kártyát kibocsátó bankhoz.

Kártya jellegű hiba

 • A kártya nem alkalmas internetes fizetésre.
 • A kártya internetes használata számlavezető bank által tiltott.
 • A kártyahasználat tiltott.
 • A kártyaadatok (kártyaszám, lejárat, aláíráscsíkon szereplő kód) hibásan lettek megadva.
 • A kártya lejárt.

Számla jellegű hiba

 • Nincs fedezet a tranzakció végrehajtásához.
 • A tranzakció összege meghaladja a kártya vásárlási limitét.

Kapcsolati jellegű hiba

 • A tranzakció során valószínűleg megszakadt a vonal. Kérjük, próbálja meg újra.
 • A tranzakció időtúllépés miatt sikertelen volt. Kérjük, próbálja meg újra.

Technikai jellegű hiba

 • Amennyiben a fizetőoldalról nem tért vissza a kereskedő/szolgáltató oldalára, a tranzakció sikertelen.
 • Amennyiben a fizetőoldalról visszatért, de a böngésző "back", "reload" illetve "refresh" segítségével visszatér a fizetőoldalra, tranzakcióját a rendszer biztonsági okokból automatikusan visszautasítja.

Mi a teendő a fizetési procedúra sikertelensége esetén?
A tranzakcióról minden esetben generálódik egy tranzakcióazonosító, melyet javaslunk feljegyezni. Amennyiben a fizetési kísérlet során tranzakció banki oldalról visszautasításra kerül, kérjük vegye fel a kapcsolatot számlavezető bankjával.

Miért a számlavezető bankkal kell felvenni a kapcsolatot a fizetés sikertelensége esetén?
A kártyaellenőrzés során a számlavezető (kártyakibocsátó) bank értesíti az összeget beszedő kereskedő (elfogadó) bankjának, hogy a tranzakció elvégezhető-e. Más bank ügyfelének az elfogadó bank nem adhat ki bizalmas információkat, arra csak a kártyabirtokost azonosító banknak van joga.

Mit jelent az, ha bankomtól azonban SMS kaptam az összeg foglalásáról/zárolásáról, azonban a kereskedő/szolgáltató azt jelzi, hogy sikertelen volt a fizetés?
Ez a jelenség olyan esetben fordulhat elő, ha a kártya ellenőrzése megtörtént a fizetőoldalon, azonban Ön nem tért vissza kereskedő/szolgáltató internetes oldalára. A tranzakció ebben az esetben befejezetlennek, így automatikusan sikertelennek minősül. Ilyen esetben az összeg nem kerül terhelésre kártyáján, a foglalás feloldásra kerül.

BIZTONSÁG

Mit jelent a VeriSign és a 128 bites titkosítású SSL kommunikációs csatorna?
Az SSL, a Secure Sockets Layer elfogadott titkosítási eljárás rövidítése. Bankunk rendelkezik egy 128 bites titkosító kulccsal, amely a kommunikációs csatornát védi. A VeriSign nevű cég teszi lehetővé a CIB Bank-nak a 128 bites kulcs használatát, amely segítségével biztosítjuk az SSL alapú titkosítást. Jelenleg a világ elektronikus kereskedelmének 90%-ában ezt a titkosítási módot alkalmazzák. A vásárló által használt böngésző program az SSL segítségével a kártyabirtokos adatait az elküldés előtt titkosítja, így azok kódolt formában jutnak el a CIB Bankhoz, ezáltal illetéktelen személyek számára nem értelmezhetőek.

A fizetés után figyelmeztetett a böngészőm, hogy elhagyom a biztonsági zónát. A fizetésem biztonsága így garantált?
Teljes mértékben igen. A fizetés folyamata 128-bites titkosított kommunikációs csatornán folyik, így teljesen biztonságos. A tranzakciót követően Ön a kereskedő honlapjára jut vissza, amennyiben a kereskedő oldala nem titkosított, a böngészője figyelmezteti, hogy a titkosított csatornát elhagyta. Ez nem jelent veszélyt a fizetés biztonságát illetően.

Mit jelent a CVC2/CVV2 kód?
A MasterCard esetében az ún Card Verification Code, a Visa esetében az ún. Card Verification Value egy olyan, a bankkártya mágnescsíkján kódolt numerikus érték, melynek segítségével megállapítható egy kártya valódisága. Az ún. CVC2 kódot, mely az Mastercard/Maestro kártyák hátoldalán található számsor utolsó három számjegyében szerepel, az internetes vásárlások során kell megadni.

Mit jelent a Verified by Visa?
A Verified by Visa rendszerben regisztrált Visa kártyabirtokosok jelszót választanak a kártyát kibocsátó banknál, mely segítségével azonosíthatják magukat internetes vásárlás esetén, és amely védelmet nyújt a Visa kártyák jogosulatlan használata ellen. A CIB Bank elfogadja a Verified by Visa rendszer keretein belül kibocsátott kártyákat.

Mit jelent a Mastercard SecureCode?
A Mastercard SecureCode rendszerben regisztrált Mastercard/Maestro kártyabirtokosok jelszót választanak a kártyát kibocsátó banknál, mely segítségével azonosíthatják magukat internetes vásárlás esetén, és amely védelmet nyújt a Mastercard/Maestro kártyák jogosulatlan használata ellen. A CIB Bank elfogadja a Mastercard SecureCode rendszer keretein belül kibocsátott kártyákat.

Mit jelent a UCAF kód?
MasterCard/Maestro kártyák esetén az Ön kártyakibocsátó bankjától esetlegesen kapott egyedi kód. Ha nem kapott ilyet, hagyja üresen a mezőt.